Máme pre Vás novú pracovnú ponuku

Hľadáte prácu v kuchyni alebo školskej jedálni? 

Pozrite sa do našej ponuky v sekcii Kariéra.

Aktuálne ponúkame 9 pracovných miest,

prácu si hľadá 1

Chcete získať trvalý prístup ku všetkým informáciám a využívať aj veľa ďalších výhod? Staňte sa členom 1.AŠKOS . Zaregistrujte sa

Stanovy občianskeho združenia

STANOVY

Prvej asociácie školského stravovania I. AŠKOS


Článok 1

Základné ustanovenie

1.       Prvá asociácia školského stravovania I. AŠKOS „ďalej len Asociácia“ je dobrovoľným občianskym združením fyzických a právnických osôb podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

2.       Názov občianskeho združenia je: Prvá asociácia školského stravovania „I. AŠKOS“.

3.       Sídlo Asociácie je: Jarková 14, 080 01 Prešov

 

Článok 2

Ciele a poslanie Asociácie

1.       Cieľom Asociácie je:

a)       združovať a organizovať osoby pôsobiace v oblasti školského stravovania v SR a ich priaznivcov a partnerov,

b)       zjednocovať, presadzovať, obhajovať a ochraňovať názory a záujmy členov Asociácie,

c)       starostlivosť o rozvoj a kvalitu školského stravovania,

d)       presadzovať a ochraňovať záujmy zariadení školského stravovania,

e)       spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri tvorbe právnych predpisov a koncepčných materiálov týkajúcich sa školského stravovania,

f)        pripomienkovanie legislatívnych noriem týkajúcich sa školského stravovania,

g)       sprostredkovanie odborných informácií o podujatiach organizovaných v rámci štátov EÚ,

h)       spolupráca a výmena skúseností v rámci školského stravovania so štátmi EÚ,

i)        organizovanie informačných seminárov, odborných konferencií o aktuálnych témach v školskom stravovaní.

 

Článok 3

Členstvo


1.       Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom asociácie môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s poslaním a stanovami Asociácie.

2.       Členstvo v Asociácii vzniká na základe žiadosti o registráciu, následnej registrácii a po úhrade ročného členského príspevku. Členom Asociácie je zaregistrovaná osoba, bez ohľadu na zdroj úhrady členského príspevku.

3.       Člen Asociácie má právo:

a)       podieľať sa na činnosti Asociácie;

b)       voliť a byť volený do orgánov Asociácie;

c)       navrhovať kandidátov do orgánov Asociácie;

d)       obracať sa na orgány Asociácie s návrhmi, námetmi a sťažnosťami;

e)       byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov Asociácie.

4.       Člen Asociácie má povinnosť:

a)       dodržiavať stanovy Asociácie;

b)       pomáhať pri plnení cieľov Asociácie a aktívne sa podieľať na jej činnosti, a podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom Asociácie;

c)       platiť členské príspevky;

d)       ochraňovať a zveľaďovať majetok Asociácie.

5.       Členstvo v Asociácii zaniká:

a)       vystúpením z Asociácie – členstvo zaniká dňom písomného doručenia oznámenia člena o vystúpení z Asociácie;

b)       rozhodnutím najvyššieho orgánu Asociácie o vylúčení člena z dôvodu opätovného neplnenia členských povinností (neuhradenie členského príspevku), alebo porušenia stanov Asociácie;

c)       úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby;

d)       zánikom Asociácie.

 

Článok 4

Orgány Asociácie

1.       Orgánmi Asociácie sú:

a)       najvyšší orgán – Valné zhromaždenie

b)       výkonný orgán – Prezídium

c)       štatutárny orgán – Prezident

d)       kontrolný orgán – Revízor

e)       poradný orgán – Čestný prezident

 

Ďalším poradným orgánom Asociácie, o vytvorení ktorého môže Prezídium I.AŠKOS v zmysle čl. 5, ods.1 rozhodnúť,  je Správna rada Asociácie, v ktorej môžu byť členmi odborní radcovia a podporovatelia pre jednotlivé činnosti Asociácie.

2.       Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci

2.1    Valné zhromaždenie

a)       tvoria ho všetci členovia Asociácie,

b)       schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,

c)       schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,

d)       schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

e)       volí a odvoláva členov všetkých orgánov Asociácie vrátane štatutárneho orgánu a Revízora,

f)        rozhoduje o zániku Asociácie zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,

g)       zasadá najmenej 1-krát ročne; zasadnutie zvoláva štatutárny orgán – Prezident,

h)       je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov; ak v čase určenom na zasadnutie nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, predsedajúci vyhlási polhodinovú prestávku. Ak ani po tomto čase nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, Valné zhromaždenie je spôsobilé rokovať a uznášať sa pri aktuálnom počte jeho prítomných členov.

i)        rozhoduje a prijíma uznesenia hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov na Valnom zhromaždení,

j)        volí zapisovateľa a overovateľa zápisu na svojom zasadnutí, ktoré vedie Prezident alebo ním poverený Viceprezident, člen prezídia

k)       zápis zo zasadnutia Valného zhromaždenia podpisuje Prezident, alebo ním poverený Viceprezident člen prezídia, zapisovateľ a overovateľ zápisu. Súčasťou zápisu je aj prezenčná listina prítomných členov Valného zhromaždenia - členov Asociácie. Zápis ako aj všetky materiály sa archivujú počas celého trvania Asociácie,

l)        mimoriadne Valné zhromaždenie členov môže zvolať štatutárny orgán – Prezident Asociácie,

m)      povinnosť zvolať Valné zhromaždenie má štatutárny orgán – Prezident Asociácie ak ho o to písomne požiada minimálne 30% všetkých členov Valného zhromaždenia. V takomto prípade sa Valné zhromaždenie zíde do dvoch týždňov od doručenia žiadosti,

n)       v mimoriadnom prípade je možné hlasovanie realizovať aj per rollam.

2.2     Prezídium

a)       za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu,

b)       organizuje a riadi činnosť Asociácie v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,

c)       pozostáva z: prezidenta, viceprezidenta, odborného garanta, tajomníka, zástupcov krajov a v prípade potreby zástupcu pre technickú podporu,

d)       funkčné obdobie Prezídia je 5 rokov,

e)       obsahovo pripravuje rokovania najvyššieho orgánu – Valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály a dokumenty na tieto rokovania,

f)        vypracováva vnútorné predpisy a smernice, ktoré schvaľuje hlasovaním

nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Prezídia,

g)       prijíma uznesenia na zasadnutiach Prezídia hlasovaním nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Prezídia,

h)       schvaľuje prijatie nových členov Asociácie,     

i)        organizuje odborné semináre a školenia pre členov Asociácie, jej priaznivcov a partnerov,

j)        rozhoduje o spolupráci s inými združeniami a partnerskej spolupráci s ďalšími subjektmi,

k)       rozhoduje o použití zisku z podnikateľskej činnosti, použití získaných finančných darov a výške odmien členom orgánov Asociácie, vrátane štatutárneho orgánu a revízora. Prezídium predkladá Valnému zhromaždeniu ročnú účtovnú uzávierku,

l)        poveruje asistentku Prezidenta vedením zoznamu členskej základne a všetkých kontaktov v písomnej a v elektronickej podobe, ktorá zároveň spravuje evidenciu úhrad členských príspevkov,

m)      v mimoriadnom prípade je možné hlasovanie realizovať aj per rollam.

2.3     Prezident

a)       zabezpečuje a riadi činnosť Asociácie medzi jednotlivými stretnutiami najvyššieho orgánu – Valného zhromaždenia, ktorému zodpovedá za svoju činnosť,

b)       funkčné obdobie Prezidenta je 5 rokov,

c)       zabezpečuje komunikáciu Asociácie s predstaviteľmi štátnej správy a samosprávy za prítomnosti odborného garanta Asociácie,

d)       koná v mene Asociácie tak, že k svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov Asociácie a vlastnoručný podpis,

e)       predkladá Valnému zhromaždeniu výročnú správu o činnosti Asociácie,

f)        funkcia prezidenta sa vykonáva v pracovnom pomere.

2.4     Čestný prezident

a)       čestnú funkciu udeľuje Valné zhromaždenie za mimoriadne zásluhy v oblasti školského stravovania a pri budovaní Asociácie,

b) má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov Asociácie s právom poradného hlasu.

2.5     Revízor

a)       je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu,

b)       funkčné obdobie Revízora je 5 rokov,

c)       do kompetencie Revízora patrí kontrola základných dokumentov, stanov a vnútorných predpisov, zásad hospodárenia a hospodárenia Asociácie, agendy a plnení uznesení Valného zhromaždenia a Prezídia Asociácie,

d)       upozorňuje orgány Asociácie na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, ktoré predkladá Prezídiu v písomnej podobe,

e)       je oprávnený vykonávať kontroly podľa potreby, najmenej jeden krát ročne,

f)       Revízor nesmie byť členom iných orgánov Asociácie.

3.       Vymedzenie kompetencií členov Prezídia:

 1. Odborný garant Asociácie, dlhoročný expert v oblasti školského stravovania je volený Valným zhromaždením. Zodpovedá za správnosť obsahovej stránky všetkých dokumentov Asociácie, ktoré sú predkladané na schvaľovací proces. Funkcia odborného garanta vzniká na základe dohody o pracovnej činnosti. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu a Prezídiu.
 2. Viceprezident Asociácie je volený členmi Prezídia spomedzi členov Prezídia; pri rovnosti hlasov, rozhodne hlas Prezidenta. Viceprezident zastupuje Prezidenta v prípade neprítomnosti (dlhodobá práceneschopnosť, poverenie, a iné) v plnom rozsahu. Za svoju činnosť zodpovedá Prezídiu.
 3. Tajomník Asociácie je volený Prezídiom z radov členov Prezídia. Vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí Prezídia a administratívnu agendu Asociácie. Za svoju činnosť zodpovedá Prezídiu.
 4. Odborný zástupca kraja Asociácie je volený Valným zhromaždením. Reprezentuje konkrétny kraj za ktorý predkladá podnety a návrhy členov Asociácie, a zároveň sa stará o členskú základňu predmetného kraja. Prezídium asociácie  Spolupracuje pri organizovaní odborných seminárov Asociácie. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu a Prezídiu.

Článok 5

Správna rada

 1. Prezídium môže rozhodnúť o vytvorení Správnej rady ako poradného orgánu Asociácie, v ktorom budú členmi odborní radcovia a podporovatelia pre jednotlivé činnosti Asociácie.
 2. Členov Správnej rady menuje Prezídium na obdobie 5 rokov.
 3. Správna rada je oprávnená vyjadrovať sa k činnosti Asociácie, Prezídia, k jeho smerovaniu a stratégii. Členovia Správnej rady spolupracujú na spracovaní základných dokumentov a materiálov Asociácie a pripomienkujú ich. Za týmto účelom sú členovia Správnej rady oprávnení zúčastňovať sa zasadnutí orgánov Asociácie a predkladať správy. Výkon činnosti členov Správnej rady je rovnocenný a rozhoduje väčšinový hlas členov Správnej rady.

 

Článok 6

Sekretariát Asociácie

 1. Asociácia si pre svoju činnosť zriaďuje výkonný Sekretariát, ktorého súčasťou sú:
 • asistentka
 • ekonóm

Činnosť sekretariátu riadi Prezident. Sídlo Sekretariátu je spravidla  v sídle Asociácie. Jeho činnosť je financovaná z finančných zdrojov Asociácie, prípadne z iných podporných zmluvných vzťahov Asociácie.

 

Článok 7

Hospodárenie Asociácie

 1. Prostriedky na svoju činnosť asociácie získava:
 1. z členských príspevkov,
 2. z účelových grantov,
 3. z úrokov z peňažných vkladov,
 4. z darov,
 5. z vlastnej nakladateľskej činnosti,
 6. z vydavateľskej činnosti,
 7. z organizovania odborných seminárov a iných spoločenských podujatí v súlade s poslaním Asociácie.
 1. Hospodárenie Asociácie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade so stanovami Asociácie.
 2. Všetky finančné prostriedky Asociácie sú vedené na jednom účte v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 3. Vedenie pokladne a účtovníctva Asociácie zabezpečuje ekonóm na základe zmluvy o poskytnutí služieb.
 4. Prostriedky Asociácie možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti a dosiahnutie cieľa Asociácie. Za týmto účelom Prezídium Asociácie zostavuje návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie.
 5. Finančné limity výdavkov a oprávnenia:
 1. do 1000 eur (jedentisíc eur) hotovostná alebo bezhotovostná platba – schvaľuje Prezident,
 2. b)    do 3000 eur (tritisíc eur) hotovostná alebo bezhotovostná platba – schvaľuje Prezident a Viceprezident,
 3. nad 3000 eur (tritisíc eur)bezhotovostná platba – schvaľuje Prezídium.

 

Článok 8

Zrušenie a zánik Asociácie

    1.       Asociácia sa zrušuje:

 1. na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia o jej dobrovoľnom rozpustení, pričom Valné zhromaždenie menuje likvidátora a takisto rozhoduje o naložení s likvidačným zostatkom. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – § 75a Obchodného zákonníka,
 2. na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia o zlúčení Asociácie s iným občianskym združením,
 3. rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 1. Zánik Asociácie sa oznamuje Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ukončenia likvidácie.

 1. Asociácia zaniká dňom výmazu z registrácie.

Článok 9

Záverečné ustanovenie

V záujme podpory rozvoja školského stravovania na Slovensku bude Asociácia spolupracovať so všetkými ústrednými orgánmi štátnej správy, so samosprávou ako aj inými občianskymi združeniami a subjektmi v Slovenskej republike.

 

 

 

 

V Prešove dňa 23.8.2019

Partneri

biele-logo biele-logo

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Nie ste u nás prihlásený/á?

Zaregistrujte sa

 • prístup do neverejnej časti webu
 • možnosť sťahovania dokumentov
 • možnosť prispievať do diskusií k odborným článkom
 • zľavy pre členov na rôzne akcie a vybrané produkty
Registrácia >