Chcete získať trvalý prístup ku všetkým informáciám a využívať aj veľa ďalších výhod? Staňte sa členom AŠKOS . Zaregistrujte sa

Stanovy občianskeho združenia

Článok 1 - Názov a sídlo

1.1 Názov občianskeho združenia: PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

1.2 Sídlo občianskeho združenia: Dolná 2, 969 01 Banská Štiavnica

Článok 2 - Ciele

2.1 Cieľom združenia je:

Vytvárať povedomie o kvalitách školského stravovania v SR a v rámci EÚ - združovať a organizovať osoby, pôsobiace v oblasti školského stravovania v SR, - jednocovať, presadzovať, obhajovať a ochraňovať názory a záujmy členov AŠPOS, - zastupovať členov vo vzťahu ku štátnym a iným orgánom v SR na všetkých úrovniach jednaní legislatívnych, administratívnych a pri schvaľovaní rôznych regulačných mechanizmov a metodických materiálov.

2.2 Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä

 • organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia,
 • semináre a školenia,
 • realizovať publikačné a konzultačné aktivity,
 • presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a celoštátnej úrovni a
 • uskutočňovať iné podporné aktivity.

Článok 3 - Členstvo

3.1 Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

3.2 Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo.

3.3 Členovia združenia majú právo:

 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • voliť a byť volený do orgánov združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
 • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

3.4 Členovia združenia majú povinnosti

 • dodržiavať stanovy združenia,
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
 • platiť členské príspevky,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

3.5 Zánik členstva

 • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu
 • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
 • zánikom združenia,
 • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
 • vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.

Článok 4 - Orgány združenia

4.1 Orgánmi združenia sú

 • najvyšší orgán – Rada členov
 • štatutárny orgán – Prezident

4.2 Najvyšší orgán

 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
 • volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
 • schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegovalo inému orgánu
 • rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.
 • schádza sa minimálne raz do roka. Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní vopred
 • najvyšší orgán tvoria všetci členovia združenia.

4.3 Najvyšší orgán je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.

4.4 Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami najvyššieho orgánu.

4.5 Funkčné obdobie štatutárneho orgánu sú 5 rok/y.

4.6 Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov združenia a vlastnoručný podpis.

Článok 5 - Zásady hospodárenia

5.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

5.2 Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy.

5.3 Občianske združenie môže vyvíjať doplnkovú podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorej zisk bude použitý na rozvoj cieľa a činností

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Nie ste u nás prihlásenie?

Registrácia

 • prístup do neverejnej časti webu
 • možnosť sťahovania dokumentov
 • možnosť prispievať do diskusií k odborným článkom
 • zľavy pre členov na rôzne akcie a vybrané produkty
Registrácia >