Chcete získať trvalý prístup ku všetkým informáciám a využívať aj veľa ďalších výhod? Staňte sa členom AŠKOS . Zaregistrujte sa

Preplácanie dotácie pre diétne/osobitné stravovanie.

Preplácanie dotácie pre diétne/osobitné stravovanie.

Žilinský  |   23.2.2021

Dobrý deň,

chcem sa opýtať či správne chápem nariadenie vlády 103/2020, kde sa uvádza, že počas dištančného vzdelávania detí, ktoré si vyžadujú diétne/osobitné stravovanie sa dotácia vyplatí rodičovi v prípade, že školská jedáleň pripravovala stravu a jedáleň nemá možnosť prípravy diétnej stravy.  

To znamená aj že jedáleň varí pre MŠ a pre I. stupeň - prezenčné vzdelávanie a je teda otvorená, takže dotácia sa preplatí dežom s diétou ako počas školského roka?/ A pokiaľ boli školy zatvorené tak v tom čase sa dotácia neprepláca ani pre diétne stravovanie . Prikladám usmernenie na zmenu, čo je uvedené v poslednom odseku: Zmena pri poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v čase COVID-19 od mesiaca október 2020 Zmena pri poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v čase COVID-19 od mesiaca október 2020 Nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z.z.") upravuje podmienky pri poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu") v čase COVID-19. Nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z.z., ktoré nadobudlo účinnosť dňa 30.04.2020 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia") umožnilo poskytnúť dotáciu na stravu aj v prípade, že výchovno-vzdelávacia činnosť alebo vyučovanie boli prerušené z dôvodu krízovej situácie (vzdelávanie prebiehalo online, resp. dištančnou formou) avšak za podmienky, ak dieťa odobralo obed alebo iné jedlo (bližšie pozri zmeny v čase COVID-19 od 30.04.2020). Nariadenie vlády SR č. 301/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. účinné od 30.10.2020 (ďalej len „novela nariadenia") upravilo možnosť poskytovania dotácie aj v prípade, keď je zariadenie školského stravovania z dôvodu krízovej situácie zatvorené, ale deti sa naďalej zúčastňujú výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania na základnej škole. V tomto prípade sa podmienka odobratia stravy považuje za splnenú a dotácia sa vyplatí rodičom alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti v hotovosti za tie dni, kedy bolo zariadenie školského stravovania zatvorené. V zmysle prechodného ustanovenia (§ 11c novely nariadenia) sa podmienka odobratia stravy dieťaťom považuje za splnenú aj za mesiac október 2020, ak bola na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva školská jedáleň zatvorená. V nadväznosti na uvedené pri poskytovaní dotácií na stravu môžu nastať dve situácie: Výchovno-vzdelávacia činnosť alebo vyučovanie je prerušené (vzdelávanie prebieha online, resp. dištančnou formou) - v tomto prípade, má dieťa nárok na poskytnutie dotácie len v prípade, ak odobralo obed alebo iné jedlo (t.j. aj suchý balíček). V prípade dištančného, online vzdelávania detí, ktoré vyžadujú diétne/osobitné stravovanie sa dotácia vyplatí rodičovi v hotovosti za podmienok stanovených zákonom o dotáciách, avšak len v prípade, ak dieťa je prihlásené na stravu a stravu by mohlo odobrať, t.j. ak jedáleň pripravovala stravu.

Zareagovať na komentár >

Partneri

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Nie ste u nás prihlásený/á?

Zaregistrujte sa

  • prístup do neverejnej časti webu
  • možnosť sťahovania dokumentov
  • možnosť prispievať do diskusií k odborným článkom
  • zľavy pre členov na rôzne akcie a vybrané produkty
Registrácia >