Chcete získať trvalý prístup ku všetkým informáciám a využívať aj veľa ďalších výhod? Staňte sa členom AŠKOS . Zaregistrujte sa

Správy

Všetky informácie na jednom mieste a prehľadne sprístupnené.

Tu pre Vás pravidelne publikujeme články písané odborníkmi v obore na dôležité a aktuálne témy, ktorá Vás zaujímajú. Nezabúdame ani na problémy, o ktorých sa často diskutuje alebo v nich máte určité nejasnosti.

Zároveň sme tu vytvorili bezpečný interný priestor pre členov 1.AŠKOS, kde hľadáme riešenia problémov, ktorým je potrebné sa venovať v uzavretej členskej skupine bez prítomnosti širokej verejnosti.

Pod článkami nájdete priestor na otázky, ktoré monitorujú naši odborníci. Ak niečo potrebujete ozrejmiť, neváhajte sa opýtať.

Je, alebo nie je potrebné podať Ohlásenie o vzniku odpadu v prípade, že sa v prevádzke používa elektrický kompostér?

237 | streda, 24. februára 2021

Vážené členky a členovia 1.AŠKOS, na základe nejasností a nejednotných názorov pri ohlasovaní/neohlasovaní  biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ktorý je v zariadeniach školského stravovania spracovávaný elektrickým kompostérom, sme položili otázku kompetentným na Ministerstve životného prostredia SR, a poskytujeme Vám práve obdŕžané stanovisko:

Viac informácií

Pomoc pri dotáciách na zlepšenie vybavenia školskej jedálne

715 | štvrtok, 18. februára 2021

Ak ste ešte neodoslali žiadosť o dotácie, radi Vám s tým pomôžeme do 28. februára.

Školským jedálňam následne držíme palce, a tým, čo dotácie získajú radi pomôžeme s výberom najvhodnejšieho gastro zariadenia a rýchlo vypracujeme aj potrebnú cenovú ponuku.

Viac informácií

Rozporové konanie k zásadnej pripomienke, ktorú 1.AŠKOS predložila k novele Zákona č.245/2008 Z.z. sa uskutočnilo dnes...

880 | streda, 17. februára 2021

Vážení členovia 1.AŠKOS, informujeme vás, že dnes 17.2.2021 sa uskutočnilo rozporové konanie 1.AŠKOS s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorého obsahom bolo prerokovanie zásadnej pripomienky, ktorú 1.AŠKOS predložila v rámci medzirezortného pripomienkového konania k novele Zákona č.245/2008 Z.z..

Viac informácií

Tok dotácií rezortu školstva na vybavenie školských kuchýň pokračuje aj v tomto roku

1175 | piatok, 12. februára 2021

Na základe informácií, ktoré prebehli v poslednom čase v médiách k avizovaným ďalším dotáciám rezortu školstva na zlepšenie vybavenia zariadení školského stravovania, sme pred časom oslovili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s nasledovnými otázkami :

Viac informácií

Budú alebo nebudú zamestnanci školského stravovania zaočkovaní na Covid - 19?

1092 | piatok, 12. februára 2021

Tieto otázky sme položili za vás ministrovi školstva SR a ministrovi zdravotníctva SR.

Viac informácií

1.AŠKOS pokračuje v rokovaniach k realizácii Školského programu v praxi pre budúce obdobia a k finančnej kompenzácii pre zamestnancov ZŠS

1041 | streda, 10. februára 2021

Vážené členky a členovia 1.AŠKOS, dovoľte nám informovať Vás o aktuálnych krokoch, ktoré 1.AŠKOS robí v súvislosti s realizáciou školského programu (ŠP) v praxi a návrhom na finančnú kompenzáciu pre zamestnancov zariadení školského stravovania (ZŠS).

Viac informácií

Bude ohrozené školské stravovanie na Slovensku?

1370 | piatok, 5. februára 2021

Aký dopad bude mať na školské stravovanie prijatie návrhu  novely Zákona č.245/2008 Z.z. ?

 

Návrhom novely Zákona č. 245/2008 Z.z., ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní sa navrhuje úprava §5 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa dopĺňa o odsek (17), ktorý znie:

„(17)  Riaditeľ môže zabezpečiť stravovanie detí a žiakov so súhlasom zriaďovateľa prostredníctvom zmluvy, podľa ktorej je protiplnením za poskytnuté služby právo poskytovateľa služieb na

a) využívanie poskytovaných služieb na dohodnutý čas, alebo

b) peňažné plnenie“.

Viac informácií

Želania na rok 2021

110 | utorok, 2. februára 2021

Vážení členovia 1.AŠKOS,

ďakujeme Vám za doterajšiu dôveru a priazeň. Aby sme Vám mohli poskytovať ešte kvalitnejšie služby, potrebujeme lepšie spoznať Vaše priania, očakávania a potreby. Preto Vás prosíme o vyplnenie dotazníka do 15.2.2021.

Tešíme sa na Vaše odpovede, ktoré zlosujeme a traja z Vás získajú darčeky od nášho partnera - fy GASTRO-HAAL.

Dotazník nájdete TU :

Viac informácií

28. február - termín na Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa blíži ...

1514 | pondelok, 25. januára 2021

Na základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti je povinnosťou držiteľa - pôvodcu odpadu, ktorým je aj vaše zariadenie školského stravovania ( školská jedáleň a výdajná školská jedáleň) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/366/

Viac informácií

Výpočet režijných nákladov na jedno hlavné jedlo a príspevky za stravovanie

1630 | piatok, 15. januára 2021

Každý zriaďovateľ / prevádzkovateľ zariadenia školského stravovania po ukončení kalendárneho roka potrebuje vyčísliť finančné náklady,  ktoré boli potrebné  na prípravu jedného hlavného jedla v predchádzajúcom roku. Na základe tohto výpočtu rozhodne, či je potrebné stanoviť novú výšku príspevku za stravovanie pre jednotlivé kategórie stravníkov na ďalšie obdobie. Našou snahou je v tomto článku priblížiť Vám, našim členom, spôsob výpočtu už spomínaných režijných nákladov na jedno hlavné jedlo. Zároveň Vám prikladáme aj tabuľku  výpočtu RN na stiahnutie.

Viac informácií

Návrat detí do škôl a priznávanie dotácií na stravu

1430 | pondelok, 11. januára 2021

Viete komu patrí dotácia na stravu po návrate detí do škôl a komu nie ?

Na základe viacerých otázok z radov Vás, našich členov, Vám prinášame aktuálne informácie a vyjadrenia kompetentných k nejasnostiam, s ktorými sa na nás obraciate vo svojich otázkach.

Viac informácií

Viete ako správne vyplniť výkaz č.17 - 01?

2459 | štvrtok, 7. januára 2021

VÝKAZ ŠKOL (MŠVVŠ SR) 17 - 01

O ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

Všeobecné zásady, spôsob predkladania, vyplňovania a spracovania výkazu, vyplňovanie identifikačnej časti výkazu a číselníky sú uvedené vo Všeobecných pokynoch pre vyplňovanie štatistických výkazov rezortu MŠVVaŠ SR. Všeobecné pokyny sú prístupné na:

Viac informácií

Do nového roka 2021 spoločne s 1.AŠKOS

637 | pondelok, 4. januára 2021

Vážené členky a členovia 1.AŠKOS,

takto pred rokom nikto z náš netušil, aký nepredstaviteľný rok máme pred sebou. Teraz už vieme, že hlavne „vďaka“ Corone bol veľmi zvláštny a mimoriadne náročný, a na socializáciu a ľudské kontakty či objatia veľmi chudobný, a preto aj veľmi ťažký.

Viac informácií

Vianoce sú za dverami...

533 | piatok, 18. decembra 2020

Milé členky a členovia 1.AŠKOS

 

  Vieme, že tento rok bol mimoriadne náročný pre nás všetkých. Teraz ale máme pred dverami tie najkrajšie sviatky v roku, a preto nám dovoľte zaželať Vám príjemné a pokojne prežité Vianoce v kruhu Vašej rodiny a blízkych.

Prajeme Vám všetko dobré v Novom roku a veríme, že bude lepší a úspešnejší ako bol tento a že všetci doň vkročíme tou správnou nohou.

Ďakujeme Vám za priazeň a spoluprácu v tomto roku a veríme, že aj naďalej zostanete súčasťou našej Asociácie, pretože aj keď nikto nevie, čo nám prichádzajúci rok 2021 prinesie, spoločne to určite zvládneme. :) 

          

Viac informácií

Definitívny termín „rušenia OBEDOV ZADARMO“ už poznáme

1875 | streda, 9. decembra 2020

V nadväznosti na Vaše časté otázky zasielané našej Asociácii  v súvislosti s poskytovaním dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len ,,dotácia na stravu“) podľa zákona č. 544/2010 Z. z., o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len ,,zákon o dotáciách“) Vám poskytujeme  nasledovnú informáciu.

Viac informácií

Prinášame Vám aktuálnu informáciu o pridelených dotáciách MŠVVŠ SR na zlepšenie vybavenia školských jedální

1374 | pondelok, 7. decembra 2020

Na základe oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách sa dňa 27. 11. 2020 uskutočnilo na MŠVVaŠ SR zasadnutie komisie, kde sa uskutočnil výber žiadostí o poskytnutie  predmetnej dotácie MŠVVaŠ SR na rok 2020.

Viac informácií

Informácia o poskytovaní dotácií na stravu od 1.1.2021

1875 | štvrtok, 3. decembra 2020

Na základe Vašich dotazov vo veci  poskytovania dotácií na stravu od 1.1.2021 Vám predkladáme usmernenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny:

Viac informácií

Pozvánka na vzdelávací program - AKTUALIZOVANÉ!

1458 | streda, 25. novembra 2020

                      POZÝVAME exkluzívne členov 1.AŠKOS na:

ZÁŽITKOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM NAŽIVO V ROZSAHU 40min

            EFEKTÍVNE FUNGOVANIE PROFESIONÁLNEJ KUCHYNE

Viac informácií

Aktuálne zmeny v poskytovaní školského stravovania

1795 | streda, 18. novembra 2020

Na základe ROZHODNUTIA ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/18259:2-A1810 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia s účinnosťou od 16. novembra 2020 Vám dávame do pozornosti aktuálne zmeny v poskytovaní školského stravovania :

Viac informácií

Starostlivosť o gastro zariadenia - VIDEÁ

669 | pondelok, 16. novembra 2020

Je veľmi dôležité, aby ste sa v profesionálnej kuchyni správne starali o kuchynské spotrebiče - gastro zariadenia.

Máme pre Vás video pomôcky o dennej starostlivosti varných technológií.

Viac informácií

Máte ešte nejasnosti pri uplatňovaní Nariadenia vlády SR č.103/2020 Z.z. o dotáciách v praxi?

1191 | štvrtok, 12. novembra 2020

Na základe početných otázok k tejto problematike z radov členov 1.AŠKOS Vám poskytujeme ďalšie doplňujúce informácie k zmenám v poskytovaní dotácie na stravu.

Viac informácií

Zmena v poskytovaní dotácie na stravu v MŠ a ZŠ

1993 | utorok, 3. novembra 2020

Vláda SR 28.10.2020 na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka schválila okrem iného aj zmenu v poskytovaní dotácie na stravu :

Viac informácií

Pozývame Vás na Webinár 1.AŠKOS

1645 | utorok, 27. októbra 2020

s názvom Realizácia Školského programu Ovocie, zelenina a mlieko do škôl v praxi"

znenie § 6, ods.8, NV č.195/2020 Z.z.

"Škola môže školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu zmluvným žiakom v rámci školského programu distribuovať spolu s jedlami poskytovanými v zariadení školského stravovania. Takto distribuované školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina sa zmluvným žiakom neposkytujú v rámci školského stravovania."

Viac informácií

Dotácie rezortu školstva na zlepšenie vybavenia školských jedální

1161 | pondelok, 26. októbra 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. V tejto výzve je oprávneným žiadateľom zriaďovateľ:

 

Viac informácií

Spolupráca Prvej AŠKOS s Asociáciou hotelov a reštaurácií

1062 | pondelok, 19. októbra 2020

Vážené pani vedúce školských kuchýň, kuchárky a všetci zamestnanci gastro-služieb v regionálnom školstve.

      Celé desaťročie spolupracujem s Asociáciou hotelov a reštaurácií SR (AHR SR).

      Pýtate sa čo to má s Prvou AŠKOS spoločné? Možno dnes ešte nič, ale sú tam skvelí odborníci a výsledok ich časti práce: „poskytovanie stravovacích služieb“ je takmer totožný s prácou členov Prvej AŠKOS.

Rozdiel je hlavne v cieľovej skupine, ale verím, že pochopíte potrebu užšieho prepojenia v našich spoločných problémoch.

Viac informácií

1.AŠKOS podporuje prechod originálnych kompetencií do kompetencií rezortu školstva

1196 | piatok, 16. októbra 2020

Prvá asociácia školského stravovania ako jediná profesijná organizácia, ktorá zastupuje záujmy zamestnancov zariadení školského stravovania na Slovensku, zároveň napomáha aj koncepčným riešeniam štátnych inštitúcií v oblasti podpory zdravia detí a žiakov v školách a v tomto kontexte predkladá návrhy na riešenia a návrhy na zmeny legislatívy kompetentným orgánom a štátnym inštitúciám.

Viac informácií

Máte otázky k realizácii školského programu?

1274 | štvrtok, 15. októbra 2020

Napíšte nám ich a my Vám zabezpečíme fundované odpovede.

 

Pripravujeme pre Vás webinár, kde sa dozviete, ako správne realizovať programy Ovocie a mlieko do škôl.

Čo sa smie a čo nie? Ako to správne zariadiť v praxi? Kto to zaplatí?

Viac informácií

Stanovisko rezortu pôdohospodárstva k požiadavkám 1.AŠKOS v kontexte realizácie Školského programu

1776 | pondelok, 12. októbra 2020

Vážené členky a členovia 1.AŠKOS,

V predchádzajúcich správach sme Vás informovali, že Prvá asociácia školského stravovania iniciovala rokovanie kompetentných a zúčastnených strán pre zabezpečenie Školského programu ovocie a mlieko do škôl, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.9.2020 s cieľom napomôcť udržateľnosti Školského programu.

1.AŠKOS v rámci tohto rokovania predložila aj návrhy na riešenie a požiadavky, na ktoré Vám prinášame práve obdŕžané stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR :

Viac informácií

Inovatívne dávkovače vyrábané na Slovensku prežijú i náročné podmienky, pozrite si reportáž TA3.

757 | streda, 7. októbra 2020

DEZINFLEX bezdotykové dávkovače dezinfekcie na ruky sú úspešným a najmä spoľahlivým riešením pre všetky miesta, kde je potrebné použiť dezinfekciu.

Ako nový slovenský výrobok zaujali reláciu "Svet technológií", ktorá sa odvysielala v televízii TA3.

V relácií ste sa okrem spôsobu výroby mohli dozvedieť, v čom spočíva ich mimoriadna odolnosť voči častému používaniu a ako funguje riadiaca jednotka vyvinutá na časté dávkovanie.

VIDEO REPORTÁŽ TA3 tu: https://gastrohaal.sk/udalosti/2020-09-29/inovativne-davkovace-dezinfekcie

Viac informácií

Najčastejšie nedostatky zistené kontrolnými orgánmi v zariadeniach školského stravovania

1676 | piatok, 2. októbra 2020

Začiatok školského roka 2020/2021 je poznačený mimoriadnou situáciou v súvislosti so šírením COVID-19, zamestnanci školských jedální pracujú v sprísnenom hygienickom režime, náročnosť práce je vyššia ako po minulé roky.  Čakajú nás nové výzvy, opatrenia a povinnosti.

Po opätovnom spustení prevádzok školského stravovania nastupujú zároveň aj kontrolné orgány, ktoré vykonávajú vonkajšiu kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti, preto sme z protokolov o vykonaných kontrolách v školských jedálňach vybrali najčastejšie sa opakujúce kontrolné zistenia, ktoré sme zhrnuli do jednotlivých bodov a pripravili dokument, ktorý by Vám mohol napomôcť k identifikácii prípadných nedostatkov a ich následnému odstráneniu vo Vašej prevádzke.

Na základe vykonaných kontrol v školských jedálňach boli kontrolnými orgánmi zistené nasledujúce nedostatky:

Viac informácií

Najčastejšie otázky a odpovede k Školskému programu

1134 | streda, 30. septembra 2020

Vážené členky a členovia I.AŠKOS, prinášame Vám najčastejšie otázky a odpovede k Školskému programu od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Viac informácií

Školské ovocie, zelenina a mlieko stále nemá svetlo na konci tunela ...

1187 | utorok, 29. septembra 2020

Školské ovocie, zelenina a mlieko v tomto školskom roku do škôl pravdepodobne nedorazí, pretože ani po včerajšom náročnom rokovaní kompetentných a dotknutých strán pre program Školské ovocie, zelenina  a mlieko do škôl, momentálne nevidno svetlo na konci tunela...

Viac informácií

Ochrana osobných údajov pri práci vedúcej zariadenia školského stravovania

1252 | streda, 23. septembra 2020

Ochrana osobných údajov je upravená v Zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v nariadeniach EÚ - GDPR (General  Data Protection Regulation) a týka sa každého, kto zhromažďuje, spracováva a uchováva osobné údaje o občanoch.  Ochrana osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. Najdôležitejší je rešpekt súkromného a rodinného života, či uchovávanie citlivých informácií o ostatných.

Viac informácií

Aktuálne USMERNENIE rezortu pôdohospodárstva k nejasnostiam pri realizácii školskému programu

1494 | pondelok, 21. septembra 2020

Vážené členky a členovia I.AŠKOS,

Poskytujeme Vám aktuálne usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k nejasnostiam pri realizácii Školského programu zo dňa 18.9.2020.

Viac informácií

Manuál opatrení MŠVVAŠ SR pre školy a školské zariadenia aktualizovaný 16.9.2020

1162 | piatok, 18. septembra 2020

Vážené členky a členovia I.AŠKOS,

dávame Vám do pozornosti aktualizované znenie dokumentu rezortu školstva pod názvom  Manuál opatrení MŠVVAŠ SR pre školy a školské zariadenia – aktualizovaný 16.9.2020 – časť STRAVOVANIE

Viac informácií

Deklarácia spolupráce s OZ PŠaV na Slovensku

1200 | piatok, 18. septembra 2020

Vážené členky a členovia I.AŠKOS,

Na Valné  zhromaždenie v Žiline prijal pozvanie okrem ďalších vzácnych hostí aj predseda OZ PŠaV na Slovensku Pavel Ondek.  Predseda zväzu Pavel Ondek vo svojom vystúpení deklaroval ponuku spolupráce Prvej asociácii školského stravovania na Slovensku pri vyjednávaní čo najlepších pracovných a mzdových podmienok pre zamestnancov zariadení školského stravovania, ako aj pre ostatných nepedagogických zamestnancov.

 

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie pridáva zariadeniam školského stravovania starosti

1852 | utorok, 8. septembra 2020

Vážené členky a členovia I.AŠKOS,

Tak ako sme Vám sľúbili v predchádzajúcich správach, poskytujeme Vám aktuálne stanovisko, ktoré sme dostali z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k realizácii celospoločenských programov podpory zdravia v školách  -  Školské ovocie a mlieko.  

Viac informácií

Štart do nového školského roka

1309 | streda, 2. septembra 2020

Vážené členky a členovia I.AŠKOS,

tohoročný štart do nového školského roka nepochybne znamená pre všetkých zamestnancov v školskom stravovaní vysoký stupeň náročnosti. Spôsobuje to nielen mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a s tým súvisiace nadštandardné hygienické opatrenia a zvýšená prácnosť pri príprave a výdaji stravy, ale aj napríklad nejednoznačne formulované interpretácie ustanovení Nariadenia vlády SR č.195/2020 Z.z., § 6,odsek 8 pri poskytovaní Školského ovocia, zeleniny a mlieka, a v neposlednom rade aj avizované zmeny v poskytovaní dotácií na stravu.

Viac informácií

Smernica o prijatí rozhodnutia orgánu I. AŠKOS elektronickým hlasovaním „per rollam“

394 | pondelok, 31. augusta 2020

Vážené členky a členovia I. AŠKOS, na poslednom Valnom zhromaždení sme avizovali zverejnenie Smernice o prijatí rozhodnutia orgánu Prvej asociácie školského stravovania na Slovensku elektronickým hlasovaním „per rollam“. Prípadné pripomienky k tejto Smernici zasielajte na adresu info@askos.sk do 31.10.2020.

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie s otáznikmi pre nový školský rok

934 | pondelok, 31. augusta 2020

Od 1.8.2020 nadobudlo účinnosť NARIADENIE VLÁDY SR č.195/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.200/2019 Z.z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách.

V § 6 sa za odsek 7 vkladá nový odsek , ktorý znie:

„(8) Škola môže zmluvným žiakom v rámci školského programu distribuovať spolu s jedlami poskytovanými v zariadení školského stravovania. Takto distribuované školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina sa zmluvným žiakom neposkytujú v rámci školského stravovania.“

Interpretácia tohto ustanovenia je taká, že školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu nemožno žiakom poskytovať v rámci školského stravovania t.z. z finančného limitu na nákup potravín v stravovaní.

Viac informácií

Zápisný lístok stravníka - Ako dieťa zapísať na stravovanie v školskom stravovacom zariadení od 01.09.2020?

1740 | streda, 26. augusta 2020

S blížiacim sa školským rokom vznikajú rôzne povinnosti zákonného zástupcu súvisiace s nástupom dieťaťa do materskej alebo základnej školy. Dieťa má možnosť využiť stravovanie v školskom stravovacom zariadení – v školskej jedálni alebo výdajnej školskej jedálni. Aby sa mohlo stať dieťa stravníkom v stravovacom zariadení, je nutné, aby ho zákonný zástupca zapísal na stravovanie. Zápisný lístok stravníka je súčasťou povinnej dokumentácie podľa § 9 ods. 1 písm. e) Vyhlášky 330/2009 o školskom stravovaní. Zákonný zástupca podpísaním zápisného lístka a podmienok v ňom uvedených, súhlasí s týmito podmienkami stravovania v školskej jedálni. Na základe tohto zápisného lístka vydáva riaditeľ školy Rozhodnutie o prijatí stravníka na stravovanie.

Viac informácií

Usmernenie k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v MŠ, ZŠ, ŠKD, ZUŠ, CVČ a v JŠ

2113 | nedeľa, 23. augusta 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na stránke minedu.sk zverejnilo dokumenty, ktorých cieľom je stanovenie základných podmienok MŠ, ZŠ, ŠKD, ZUŠ, CVČ a zariadení po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

V dokumente sú uvedené aj usmernenia vzťahujúce sa na stravovanie.

Viac informácií

Otvorený list

1583 | piatok, 21. augusta 2020

Vážené členky a členovia I. AŠKOS, informujeme Vás, že na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bola adresovaná požiadavka o pripomienkovanie avízovaného metodického materiálu pre školské stravovanie. Znenie celého listu si prečítajte nižšie. 

 

Viac informácií

Valné zhromaždenie sa blíži

513 | nedeľa, 16. augusta 2020

Vážené členky a členovia I. AŠKOS veríme že Vám neuniklo, že pre Vás pripravujeme výnimočné podujatie. Odborný seminár a Valné zhromaždenie I.AŠKOS sa uskutoční dňa 20.08.2020 v zasadačke Mestského úradu, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 v Žiline. Vaša účasť je veľmi dôležitá, a preto predlžujeme termín registrácie do 18.8.2020. Zároveň dávame do pozornosti, že stále máte možnosť predkladať (zaslať mailom alebo predložiť priamo na VZ) návrhy kandidátov na pozíciu odborného zástupcu žilinského, banskobystrického, nitrianskeho, trenčianskeho a košického kraja.

 

Viac informácií

ČO TREBA VEDIEŤ O SERVISNEJ ÚDRŽBE VARNÝCH TECHNOLÓGIÍ?

645 | pondelok, 10. augusta 2020

Slovenský výrobca radí...

Blíži sa začiatok školského roka a školské jedálne potrebujú mať kuchynské spotrebiče vo výbornom stave. Tým, že sa spotrebiče dlhšie nepoužívali (prázdniny, COVID-19), je potrebné skontrolovať ich stav. Aké úkony vykonávajú servisní technici, a ako to vplýva na bezpečnosť pri práci, na životnosť spotrebičov, na úsporu energií či na samotnú kvalitu pripravovaných pokrmov?

Viac informácií

Valné zhromaždenie Prvej asociácie školského stravovania

330 | štvrtok, 6. augusta 2020

Vážené členky a členovia Prvej asociácie školského stravovania,

srdečne Vás pozývame na odborný seminár a Valné zhromaždenie I.AŠKOS, ktoré sa uskutoční dňa 20.08.2020 v zasadačke Mestského úradu, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 v Žiline. Vaša účasť je veľmi dôležitá, pretože nás čakajú doplňujúce voľby do Prezídia I.AŠKOS, návrh na zmeny v stanovách a schvaľovanie výročných správ za roky 2018 a 2019. Predstavíme Vám plán činnosti I.AŠKOS a odnesiete si nové cenné informácie od kompetentných pre Vašu ďalšiu prácu ( viď pozvánka - seminár odborná časť ). Zároveň každý účastník získa poukaz na zaujímavý webinár pre prácu s počítačom.

Viac informácií

Zmena v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v prípade organizovania letných škôl

1133 | piatok, 31. júla 2020

V záujme zmiernenia dopadov mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19,
po spoločnom rokovaní MPSVR SR a MŠVVaŠ SR, došlo k zmene v poskytovaní dotácií
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v prípade organizovania letných škôl.

Dôvodom je skutočnosť, že letné školy v tomto školskom roku sú náhradou vyučovania vzhľadom na to, že mnoho detí nemohlo absolvovať vyučovanie v riadnom termíne vyučovania, a to ani dištančnou formou, nakoľko nemajú technické vybavenie na túto formu vyučovania.

Viac informácií

Radi sa poučíte z príbehov ostatných?

1036 | utorok, 28. júla 2020

Radi si čítate, čo Vaše kolegyne a kolegovia zažívajú a poučíte sa z ich príbehov? Potom je pre Vás ako vyšitá webová stránka plná takýchto príbehov.

Stránka nesie názov TÍM EXPERTOV, kde nájdete nespočetné množstvo otázok a príbehov zo školských jedální a ďalších stravovacích prevádzok.

Všetky tieto otázky a príbehy sú posudzované a rozuzlené expertmi na školské stravovanie, ktorí radia, čo v akej situácii robiť a svoje tvrdenia navyše podkladajú platnou legislatívou, ak taká existuje.

Aby ste získali do takejto webovej stránky prístup, je nutné sa zaregistrovať a prístup si objednať. Zvýhodnená cena pre členov I. AŠKOS je 29 €/rok.

Príbehmi a zodpovedanými otázkami to len začína.

Vyskúšajte... www.timexpertov.sk

Viac informácií

Prvé rokovanie I. AŠKOS s Branislavom Gröhlingom ministrom školstva Slovenskej republiky

1395 | streda, 15. júla 2020

Dňa 14.07.2020 sa uskutočnilo rokovanie I. AŠKOS s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom za prítomnosti prizvaných hostí z výboru pre vzdelávanie, vedu a šport NR SR.

Témou rokovania boli iniciatívne návrhy I. AŠKOS v oblasti podpory a rozvoja školského stravovania a partnerská spolupráca v presadzovaní strategických cieľov pre skvalitnenie výživy detí a žiakov v školách.

Viac informácií

Prázdniny ako ešte nikdy predtým ....

771 | utorok, 30. júna 2020

Milé členky a členovia I.AŠKOS,

Z pohľadu školského stravovania sa končí mimoriadne náročný školský rok. Začínali sme ho aplikáciou dotácií na stravu, tzv. obedy zadarmo, a popasovali sme sa s touto veľmi ťažkou témou so cťou, a trúfam si povedať, že nebyť I.AŠKOS a jej aktivít a vyvolaných rokovaní s kompetentnými inštitúciami, dotácie na stravu by boli len veľmi ťažko aplikovateľné v praxi.

Viac informácií

Postup čerpania dotácií na stravu

1978 | pondelok, 29. júna 2020

Na základe viacerých otázok a nejasností v postupe čerpania dotácií na stravu pri praktickej aplikácii nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v čase COVID-19 v súvislosti so škodami spôsobenými na skladových zásobách potravín keď sa zriaďovatelia/žiadatelia s zaoberajú otázkami, či je potrebné v súvislosti s oznámením počtu odstravovaných jedál za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020 úrad informovať aj o nákladoch na škody spôsobené na skladových zásobách, resp. kde majú žiadatelia výšku tejto škody uvádzať (v tabuľke odstravovaných jedál, resp. na samostatnom dokumente), Vám poskytujeme informáciu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny:

Viac informácií

Ako si správne vybrať umývačku riadu?

780 | utorok, 23. júna 2020

Poradíme Vám s výberom.

Ak hľadáte umývačku riadu do Vašej školskej jedálne, prečítajte si v nasledujúcom článku rady & tipy, ako si vybrať tú správnu. Okrem iného sa dozviete, ako vyťažiť z umývačky riadu maximum, t.j. mať dokonale čistý riad a popritom ušetriť za energie.

Viac informácií

Opäť Flexibilný režim v zariadeniach školského stravovania !

2321 | štvrtok, 11. júna 2020

Milé kolegyne a kolegovia,

S radosťou Vám oznamujeme, že v zariadeniach školského stravovania môžeme po uvoľnení opatrení Hlavného hygienika SR opätovne pracovať v pôvodnom Flexibilnom režime a zároveň Vám poskytujeme stanovisko Úradu verejného zdravotníctva - Hlavného hygienika SR zo dňa 12. 06. 2020.

 

 

Viac informácií

I.AŠKOS vždy aktuálne

1935 | pondelok, 8. júna 2020

Ako sa hovorí: „Opakovanie je matka múdrosti“, a preto milé kolegyne a kolegovia radi by sme upriamili Vašu pozornosť na skôr zverejnené, ale stále aktuálne články na našej stránke.

Viac informácií

KRÍZOVÝ PLÁN - ÁNO? NIE ?

1909 | štvrtok, 28. mája 2020

Vážené členky a členovia I.AŠKOS,

z dôvodu rozdielnych názorov na nutnosť vypracovania krízového plánu ako súčasti dodatku k už schválenému prevádzkovému poriadku zariadenia školského stravovania I.AŠKOS oslovila Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s požiadavkou stanoviska k predmetnej nejasnosti. Uvedené stanovisko ÚVZ SR Vám dnes prinášame v ktorom sa uvádza, že povinnosť pre prevádzkovateľa školského stravovacieho zariadenia vypracovať krízový plán zostáva zachovaná.

 

 

Viac informácií

POTREBUJETE NA VAŠEJ PREVÁDZKE ZABEZPEČIŤ DEZINFEKCIU RÚK?

926 | utorok, 26. mája 2020

HĽADÁTE DLHODOBÉ, SPOĽAHLIVÉ A BEZPEČNÉ RIEŠENIE?

Novým slovenským pomocníkom sú DEZINFLEX Bezdotykové dávkovače dezinfekcie na ruky!

Hygienické nariadenia a samotné návyky na potrebu dezinfekcie rúk sa stávajú nutnou súčasťou našich každodenných činností.

Hľadali sme pre vás dlhodobé, úsporné a kvalitné riešenie pre účinnú dezinfekciu rúk.

Viac informácií

Webinár

2606 | pondelok, 25. mája 2020

Vážené členky a členovia I. AŠKOS, tak ako sme Vám sľúbili dnes prikladáme link na webinár na tému Škody na potravinách a stravovanie v čase mimoriadnej situácie „CORONA", ktorý sa bude konať dňa 27.5.2020 o 10:00 hod. 

 

Viac informácií

Webinár

1993 | piatok, 22. mája 2020

Škody na potravinách a stravovanie v čase mimoriadnej situácie „CORONA“                                                                                                                                                                                                                                                                         

Vážené členky a členovia I. AŠKOS, ak sledujete našu stránku pozorne, určite ste už postrehli, že pre Vás pripravujeme novinku v podobe webinára. Prostredníctvom webinára Vám ponúkame výklad dokumentu Škody na potravinách a stravovanie v čase mimoriadnej situácie „CORONA“ odborníkmi I.AŠKOS s doplnením ďalších potrebných materiálov ako sú Dodatok k prevádzkovému poriadku a Krízový plán, a ďalších aktuálnych informácií. Tento webinár bude poskytnutý pre členov I.AŠKOS zdarma a pre nečlenov spoplatnený sumou 10 € s DPH. (nečlen I.AŠKOS môže objednať tu)

Za pomoci webinára dostanete odpovede na otázky, ktoré Vás zaujímajú. Ako Vám to zabezpečíme? Predsa jednoducho! V sekcii diskusia (klik) je pre Vás vytvorený priestor, kde môžete už teraz klásť otázky. Na tieto otázky, ale aj mnohé iné dostanete odpoveď dňa 27.5.2020 o 10:00 hod., kedy bude tento webinár prebiehať.

Tešíme sa na online stretnutie s Vami  :)

I.AŠKOS

Viac informácií

Škody na potravinách a stravovanie v čase mimoriadnej situácie „CORONA“

3349 | streda, 20. mája 2020

(odporúčania a VZORY pre školské jedálne) 

Vážené členky a členovia I.AŠKOS, mimoriadna situácia súvisiaca s koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID – 19 prináša nepredvídané situácie s ktorými sa musíme vysporiadať. Tím odborníkov I. AŠKOS na základe poznatkov aplikačnej praxe a dokumentov ÚVZ SR, MŠVVaŠ SR a MPSVaR SR vypracoval dokument s názvom Škody na potravinách a stravovanie v čase mimoriadnej situácie „CORONA“.                                                                                                                                                                                                                                                    

Viac informácií

OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

2514 | štvrtok, 14. mája 2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie č. OLP/3795/2020 zo dňa 05.05.2020, ktoré sa na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 11.05.2020 

dopĺňa nasledovne:

 

 

Viac informácií

NARIADENIE VLÁDY č. 103 Slovenskej republiky z 28. apríla 2020

2409 | pondelok, 4. mája 2020

Dňa 30.4. bolo v zbierke zákonov zverejnené

NARIADENIE VLÁDY č. 103 Slovenskej republiky z 28. apríla 2020

o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 ktoré sa týka sa dotácií na stravovanie (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/103/20200430).

 

Toto nariadenie vlády ustanovuje na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) a na ďalšie obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení krízovej situácie niektoré opatrenia v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 

Bližšie informácie, ktoré sa týkajú školského stravovania konkrétne a spôsob aplikácie týchto opatrení Vám prinesieme v nasledujúcich dňoch.

Viac informácií

Prevencia krížovej kontaminácie pri prevoze stravy v čase COVID - 19

1190 | streda, 29. apríla 2020

Pri rozvoze hotových jedál a potravy je potrebné vykonať prepravu tak, aby boli dodržané všetky ustanovenia pre výkon epidemiologicky závažných činností, medzi ktoré rozvoz stravy a jedál patrí. Osoba, ktorá rozvoz vykonáva, musí byť preukázateľne dostatočne informovaná o dodržiavaní hygienických opatrení, správnej osobnej hygieny ako i preventívnych opatrení pred ochorením COVID-19. Odporúča sa používanie ochranného krytu ako jedno z preventívnych opatrení pre ochranu svojho zdravia. Vozidlo a termonádoby, používané pre prepravu stravy, je potrebné po rozvoze vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami v koncentráciách podľa odporúčania výrobcu, o čom je potrebné viesť evidenciu.

Podľa dostupných informácií pri pandémii COVID-19 a používaní dezinfekčných prostriedkov sa všeobecne ukázalo, že dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu (etanol, propan-2-ol, propan-1-ol) významne znižujú infekčnosť vírusu v koncentráciách 70 až 80 %. Bežné dezinfekčné prostriedky s aktívnymi zložkami na báze kvartérnych amóniových zlúčenín a chlóru majú tiež virucídne vlastnosti. Preto je potrebné použiť na sanovanie áut určených na rozvoz stravy koncentráciu prípravku a návod na použitie podľa odporúčaní výrobcu. Úrad verejného zdravotníctva v Usmernení hlavného hygienika OE/791/86973/2020 z 30.03.2020 odporučil v Hygienicko - epidemiologickom režime pre karanténne zariadenia na povrchy Chloramix T a Chloramix DT. Odporúčame, aby majiteľ vozidla, ktoré je určené na rozvoz stavy, vydal ČESTNÉ VYHLÁSENIE o spôsobilosti vozidla na rozvoz stravy v čase krízovej situácie. Komplexnú príručku o tejto problematike nájdete v aplikácii www.timexpertov.sk

Viac informácií

Smernica o činnosti Škodovej komisie

2976 | štvrtok, 23. apríla 2020

Odporúčanie pre školské jedálne pri nakladaní s potravinovými zásobami

Na základe nepredvídateľnej situácie, ktorá vznikla školským jedálňam v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou Vládou Slovenskej republiky za účelom zamedzenia šírenia vírusového ochorenia COVID 19 a Opatrením Hlavného hygienika OLP/2576/2020 Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16. 03. 2020 a na základe častých otázok, Vám predkladáme odporúčania ako postupovať pri nakladaní so zásobami potravín s ukončenou alebo končiacou dobou spotreby.

Viac informácií

Neviem sa prihlásiť...

1208 | utorok, 14. apríla 2020

Vážené členky a členovia I.AŠKOS,

mnohí z Vás máte problém s prihlásením a tento problém dlhý čas neriešite. Medzitým prichádzate o cenné rady a informácie, na ktoré máte ako členky a členovia I. AŠKOS nárok. Prinášame Vám postupy a rady ako problémy s prihlásením zvládnuť a vyriešiť.

Viac informácií

Veľkonočný pozdrav

924 | štvrtok, 9. apríla 2020

Vážené kolegyne, kolegovia,
blížia sa Veľkonočné sviatky a my Vám prajeme pohodu a vzájomnú lásku. Zároveň Vás však chceme ubezpečiť, že aj v tomto období evidujeme Vaše požiadavky, problémy a prekážky s ktorými sa stretávate v posledných dňoch a týždňoch pri výkone svojej práce v zariadeniach školského stravovania. V tomto duchu rokujeme a oslovujeme kompetentných a príslušné inštitúcie k riešeniu jednotlivých problémov. Jedným z nich je napr. likvidácia škôd na potravinových zásobách spôsobených uzatvorením stravovacích prevádzok v školách z dôvodu epidémie. I.AŠKOS venuje týmto aktuálnym témam plnú pozornosť a o výsledku, alebo prípadných nových možnostiach riešenia Vás budeme na našej stránke bezodkladne informovať.

Odporúčame Vám preto oddýchnuť si počas týchto sviatkov od každodenných starostí a prežiť túto Veľkú noc aj napriek mimoriadnym podmienkam spokojne a hodnotne, hlavne vo vzťahu k svojim najbližším.
Želáme Vám prežitie krásnych a pokojných chvíľ v rodinnom kruhu.

S úctou

 

Viac informácií

Pyžama party

891 | štvrtok, 9. apríla 2020

Milé kolegyne, kolegovia,

Každý z nás si dnes pri vstupe do potravín dáva dezinfekciu, rukavice a máme rúška. Pred pár dňami niečo nepredstaviteľné. Stojíme disciplinovane v rade a rešpektujeme nákupné hodiny pre seniorov. Sme doma v pyžame a nie sme sami. Aj iné kolegyne majú na sebe pyžamo doobeda, a na večer možno iné, ale tiež pyžamo. Ale v čase Covid-19 je predsa len tento pyžamový zážitok iný, ako bývajú víkendové pyžama párty, keď sa cez víkend neoblečiete a hráte s deťmi ešte v pyžame, alebo raňajkujete v pyžame. Teraz nemáme ulietané rána, kedy v behu ani neraňajkujeme, utekáme do práce a pokračujeme niekedy aj cez víkend, keď sú uzávierky! Máme mimoriadnu situáciu a naozaj toto nie je pyžama párty. Režim dňa je veľmi dôležitý aj v tomto období, a ak si svoj čas zadelíme aj doma, o to ľahšie sa nám bude opäť vstávať do práce.

Viac informácií

Home Office, či dovolenka?

1791 | pondelok, 6. apríla 2020

Je povinný zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, alebo v čase home office stravovanie?

Mimoriadna situácia si vyžaduje aj mimoriadne riešenia. Zatvorili sa školy, školské jedálne, školské zariadenia, pracovnoprávny vzťah trvá, obsah pracovnej náplne je mierne modifikovaný a v spleti niektorých pojmov sa musíme rýchlo zorientovať.

Súčasná právna úprava pozná typ práce - domácka práca a telepráca,  a je upravený v § 52 Zákonníka práce, podľa ktorého o domáckom zamestnancovi hovoríme, keď na základe dohody v pracovnej zmluve bude zamestnanec vykonávať prácu doma, prípadne na inom dohodnutom mieste. Môže ísť o práce akéhokoľvek druhu, ktoré zamestnanec nemusí vykonávať na pracovisku a je tu vôľa k dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Ako osobitný typ práce doma je pojem telepráca a ide o domáckeho zamestnanca, ktorý za podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve vykonáva prácu doma alebo na inom vhodnom mieste s použitím informačných technológii.

Viac o tejto problematike ale aj mnoho ďalších informácií k pracovnoprávnym vzťahom nájdete v aplikácii www.timexpertov.sk

Viac informácií

Viete ako sa bude uplatňovať novela Zákonníka práce o náhrade mzdy v sume 80 % z priemerného zárobku ?

2129 | piatok, 3. apríla 2020

K novele Zákonníka práce, ktorú schválila vláda SR a NR SR, Vám prinášame niekoľko doplňujúcich informácií.

Mzdu (alebo náhradu pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa) za mesiac marec dostane každý vo výške funkčného platu. Uvedená novela ZP teraz bude predložená na podpis prezidentke, a vyjde v zbierke zákonov. Predpoklad je, že budúci týždeň bude novela Zákonníka práce účinná.

 

Máte ďalšie otázky alebo nejasnosti týkajúce sa tejto problematiky? Odpovede na tieto, ale aj mnohé iné otázky nájdete v aplikácii www.timexpertov.sk 

Viac informácií

Príprava a výdaj stravy školským stravovacím zariadením pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti

1886 | piatok, 3. apríla 2020

Vážené členky a členovia I.AŠKOS,

prinášame Vám práve zverejnené opatrenie hlavného hygienika SR k príprave a výdaju stravy školským stravovacím zariadením pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti ,,Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia“.

Viac informácií

Dochádza k opätovnému „otvoreniu školských jedální“ ?

1657 | štvrtok, 2. apríla 2020

Vážené kolegyne, kolegovia,

spoločne prežívame neľahké a mimoriadne obdobie. Súdržnosť je v tomto období veľmi dôležitá a sme presvedčení, že to spoločne všetci zvládneme.

Viac informácií

Viete ako používať MSN a receptúry v kontexte Aplikácie ich princípov?

1243 | pondelok, 30. marca 2020

Materiálno spotrebné normy a aplikácia noriem od 1.9.2019

MŠVVaŠ SR podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov vydalo zverejnením vo svojom webovom sídle v roku 2018 Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (MSN), ktoré boli vypracované autorským kolektívom a v roku 2019 vydalo Flexi materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (MSN), ktorými sa dopĺňajú MSN z roku 2018 a platia pre všetky zariadenia školského stravovania. Z uvedeného vyplýva, že v zariadeniach školského stravovania sú v súčasnosti používané MSN z roku 2018 aj z roku 2019 zároveň.

Podrobnosti k tejto problematike ale aj mnoho ďalších informácií nájdete v aplikácii  www.timexpertov.sk

Viac informácií

Už zase ten spotrebič nefunguje?

870 | piatok, 27. marca 2020

SPRÁVNY SPÔSOB DEZINFEKCIE DOKÁŽE UŠETRIŤ ŽIVOTNOSŤ SPOTREBIČA ALE AJ VAŠE NÁKLADY

 

Vieme, že teraz keď nás všetkých trápi mimoriadna situácia, to nemáte ľahké, ale práve tento čas viete využiť veľmi nápomocne pre seba aj pre Vašu kuchyňu.

Môžeme sa spolu zamyslieť, či by fungovanie vo Vašej kuchyni nemohlo byť po návrate do bežného režimu jednoduchšie a spokojnejšie. Máme pre Vás riešenia.

Viac informácií

Čo v tejto kríze COVID-19 s kuchárkami a vedúcimi zariadení školského stravovania?

2581 | streda, 25. marca 2020

Ak sa zamestnávateľ v mimoriadnej situácii, ako je v súčasnosti platná s uzatvorením škôl a ŠZ až do odvolania, dohodne so zamestnancami školskej jedálne na osobitnom režime výkonu práce na pracovisku v obmedzenom rozsahu, tak aby sa na pracovisku dodržiavali prísne hygienické opatrenia a na pracovisku sa nezdržiaval väčší počet zamestnancov, v takom prípade môže nariadiť napríklad:

Viac informácií

DEZINFEKCIA VÝROBNÝCH PREVÁDZOK Školských jedální v čase šírenia COVID-2019

2916 | streda, 18. marca 2020

Povinnosťou vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania je zabezpečiť:

Viac informácií

Preventívne opatrenia a odporúčania na epidemiologickú situáciu s koronavírusom

1182 | utorok, 17. marca 2020

Nový koronavírus (na začiatku označovaný ako nCoV-2019) má názov SARS-CoV-2 a choroba, ktorú spôsobuje má názov COVID-19 (z anglického názvu COrona VIrus Disease 2019). SARS-CoV-2 je príbuzný vírusom známym z nedávnej histórie, t. j. SARS-koronavírus (z roku 2002) a MERS-koronavírus (2012). Všetky tieto vírusy prekročili medzidruhovú bariéru, boli prenesené zo zvierat na človeka a následne sa šírili v ľudskej populácii.  Ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou.

Máte ďalšie otázky alebo nejasnosti týkajúce sa tejto problematiky? Odpovede na tieto, ale aj mnohé iné otázky nájdete v aplikácii www.timexpertov.sk

ODPORÚČANIA

Viac informácií

Škody na potravinách a pracovnoprávne vzťahy

2670 | pondelok, 16. marca 2020

Prinášame Vám najnovšie informácie k pracovno-právnym vzťahom a možnosti riešenia skladových zásob v súvislosti s opatreniami prijatými 12. marca 2020.

Viac informácií

Mimoriadne opatrenia a ich dopad na pracovno-právne vzťahy aj v školskom stravovaní

2705 | štvrtok, 12. marca 2020

V súčasnosti z dôvodu mimoriadnych opatrení vlády Slovenskej republiky aj rezort školstva vydáva usmernenie č. 2020-10253:1-B2001 pre školy a školské zariadenia v nasledovnom znení.

Viac informácií

Pracovno-právne vzťahy v mimoriadnej situácii súvisiacej s koronavírusom COVID-19

1902 | utorok, 10. marca 2020

Vážené kolegyne, kolegovia,

v súvislosti s množiacimi sa otázkami riešenia organizačného zabezpečenia prevádzok zariadení školského stravovania ale aj pracovno-právnych vzťahov v tejto mimoriadnej situácii Vám I. AŠKOS prináša nasledovné stanoviská.

Viac informácií

Odklad termínu Valného zhromaždenia I.AŠKOS

462 | pondelok, 9. marca 2020

Vážené členky a členovia I.AŠKOS,

Na základe odporúčaní MZ SR a Ústredného krízového štábu ÚVZ SR o potrebe zvážiť účasť na hromadných podujatiach v súvislosti s koronavírusom COVID-19 Vám oznamujeme, že termín Valného zhromaždenia Prvej asociácie školského stravovania, ktoré bolo naplánované na 11.3.2020 v Žiline sa odkladá.

Náhradný termín Valného zhromaždenia Vám včas oznámime.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme pevné zdravie.

Viac informácií

Úhrada členského poplatku zamestnávateľom, prípadne zriaďovateľom Úhrada členského poplatku zamestnávateľom, prípadne zriaďovateľom

1484 | pondelok, 9. marca 2020

Vážené členky a členovia Prvej asociácie školského stravovania,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste prejavili vstupom do nášho občianskeho združenia – I.AŠKOS,  a zároveň sa snažíme hľadať všetky cesty a možnosti,  aby sme  Vám čo najviac uľahčili úhradu členského poplatku.

Viac informácií Viac informácií

FLEXI školské stravovanie v rozhlase

1398 | piatok, 28. februára 2020

Vážené kolegyne, kolegovia,

prinášame Vám záznam z rozhovoru odvysielaného v RTVS - Kontakty dňa 25. 02. 2020.

Viac informácií

FLEXI - postrach pre vedúce školských jedální?

1602 | pondelok, 24. februára 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu eviduje a pracuje už dlhšiu dobu na požiadavke expertov v oblasti výživy ale aj rodičovskej verejnosti na zmene systému skladby jedálnych lístkov v školskom stravovaní. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zadefinovala zvýšenie podielu rastlinných zdrojov bielkovín na úkor živočíšnych zdrojov bielkovín vo výžive detí. Tento výživový trend odporúča aj EK vo svojich programových materiáloch napr. ZDRAVIE 2020.

Viac informácií

Valné zhromaždenie Prvej asociácie školského stravovania

566 | štvrtok, 20. februára 2020

Vážené členky a členovia I.AŠKOS,

srdečne Vás pozývame na odborný seminár a Valné zhromaždenie I.AŠKOS, ktoré sa uskutoční dňa 11.03.2020 v zasadačke Mestského úradu, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 v Žiline. Vaša účasť je veľmi dôležitá, pretože nás čakajú doplňujúce voľby do Prezídia I.AŠKOS a schvaľovanie výročných správ za roky 2018 a 2019. Predstavíme Vám plán činnosti na rok 2020 a odnesiete si nové cenné informácie od kompetentných pre Vašu ďalšiu prácu ( viď pozvánka - seminár odborná časť ). Zároveň každý účastník získa poukaz na zaujímavý webinár pre prácu s počítačom.

 

Viac informácií

Veľké poďakovanie VEDÚCIM ŠKOLSKÝCH JEDÁLNI

1480 | pondelok, 17. februára 2020

Bolo rozhorčenie rodičov ohľadom dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa („dotácia na stravu“) na školské jedálne opodstatnené?

Viac informácií

2% pre Prvú asociáciu školského stravovania

972 | štvrtok, 13. februára 2020

Neváhajte a podporte činnosť a aktivity Prvej asociácie školského stravovania.

Viac informácií

Ako darovať 2% z dane v roku 2020?

756 | pondelok, 10. februára 2020

POSTUP pre zamestnancov
Tento postup krokov na poukázanie 2% alebo 3% z daní je určený pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov...

Viac informácií

Bezpečnosť rastlinných produktov a ich interakcia so zdravím

1485 | štvrtok, 6. februára 2020

Rastlinné produkty môžu byť infikované patogénnymi látkami, ktoré vyvolávajú negatívne zmeny u rastlín. Prečítajte si, ako zaistiť bezpečnosť týchto potravín.

 

Viac informácií

Nezabudli ste na Ohlasovaciu povinnosť?

811 | nedeľa, 2. februára 2020

Uvádzame nové tlačivo odobrené okresným úradom odborom životného prostredia.

Viac informácií

Už nás sledujete?

1283 | streda, 29. januára 2020

Vážení priatelia Prvej asociácie školského stravovania,

všimli ste si, že už nejaký čas sme aktívni aj na sociálnych sieťach?

Naše informácie a články Vám chceme ponúknuť aj takýmito cestami.

Viac informácií

Dotácie na stravovanie - vyúčtovanie rozpočtového roku 2019

3140 | nedeľa, 19. januára 2020

Vážené kolegyne,

je čas na zúčtovanie dotácií na stravovanie a z toho dôvodu upriamujeme Vašu pozornosť na túto tému.

Poskytnutú dotáciu na stravu za predchádzajúci rozpočtový rok, t.j. 2019 je žiadateľ povinný zúčtovať najneskôr do 31. marca 2020.

Viac informácií

Výkaz o školskom stravovaní 17-01

1301 | piatok, 17. januára 2020

V tomto príspevku Vám ponúkame niekoľko rád k vyplňovaniu Výkazu o školskom stravovaní 17-01 nakoľko máme viacero podnetov, že najväčší problém pri vyplňovaní tohto výkazu sú - príjmy na stravnom pre deti - riadok 0302:

Viac informácií

Základné platy zamestnancov školských jedální sa upravili od 1.1 2020

1648 | piatok, 17. januára 2020

Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
sa zvýšila od 1. januára 2020 o 10%.

Tabuľka začína sumou od 572 €.
Minimálna mzda od 1.1.2020 stúpla na 580 € čo znamená, že tabuľky začínajú opäť pod hranicou minimálnej mzdy.

Viac informácií

Vývoj minimálnej mzdy zamestnancov školského stravovania

1508 | štvrtok, 16. januára 2020

Vážené členky a členovia I.AŠKOS,

radi by sme Vás informovali, že Prvá asociácia školského stravovania na Slovensku adresovala list predsedovi Vlády Slovenskej republiky Petrovi Pellegrinimu, v ktorom bola deklarovaná podpora zo strany Prvej asociácie školského stravovania listu  predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavla Ondeka, ktorý sa týkal vývoja minimálnej mzdy v súvislosti s odmeňovaním nepedagogických zamestnancov.

Viac informácií

Krajina pôvodu mäsa v školskej jedálni

2402 | pondelok, 13. januára 2020

Od 14. 12. 2019 vstúpila do platnosti nová povinnosť pre všetky zariadenia spoločného stravovania,
a to zverejniť informácie o pôvode mäsa vo vydávaných hotových pokrmoch.

Viac informácií

Aj v roku 2020 sa máte s I. AŠKOS na čo tešiť

1133 | nedeľa, 5. januára 2020

Už koncom minulého roka Prezídium Asociácie na svojom zasadnutí pripravilo plán činnosti a aktivít I. AŠKOS na rok 2020, kde sme sa snažili zakomponovať mnoho kvalitných aktivít a činností.

Viac informácií

Aké meradlá potrebuje mať školská jedáleň

1543 | piatok, 20. decembra 2019

Metrologický poriadok

- aplikácia zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii

Meranie, overenie, justovanie, kalibrácia a ešte veľa ďalších výrazov Vám vedúcim školských jedální pridáva vrásky na čele. Z toho dôvodu sme sa rozhodli poskytnúť kompletný dokument, ktorý všetky tieto problémy vyrieši. Je ním Metrologický poriadok, ako odporúčací VZOR pre školské jedálne.

Viac informácií

Úspešná konferencia s názvom Dovidenia rezne alebo Startup Modrej Planéty

1545 | streda, 18. decembra 2019

V dňoch 11. – 13.12.2019 sa v Piešťanoch stretli experti pre oblasť školského stravovania v zastúpení jednotlivých regiónov Slovenska.

Diskutovalo sa o prvých skúsenostiach s aplikáciou Flexi školské stravovanie a prezentované boli aj výsledky projektov Zdravie na tanieri 2019.

Oba tieto projekty sú realizované s podporou rezortu školstva a s finančnou spoluúčasťou jednotlivých zriaďovateľov škôl.

Viac informácií

Vyhlásenie Prvej asociácie školského stravovania na Slovensku

839 | utorok, 19. novembra 2019

Prvá asociácia školského stravovania – I. AŠKOS zverejňuje svoje vyhlásenie k zavádzajúcim článkom, ktoré sa v ostatnom čase objavili v médiách.

Viac informácií

Smernica pre verejné obstarávanie potravín v zariadeniach školského stravovania 2019

1410 | pondelok, 18. novembra 2019

Vážené členky a členovia I.AŠKOS, na mimoriadnom Valnom zhromaždení I. AŠKOS sme Vám prisľúbili spracovanie a bezplatné poskytnutie odporúčaného vzoru Smernice VO potravinových komodít pre zariadenia školského stravovania.

Viac informácií

ORGANIZÁCIA REŽIMU PRÁCE ZAMESTNANCOV ŠKOLSKEJ JEDÁLNE a ODHLASOVANIE ZO STRAVOVANIA

1484 | pondelok, 18. novembra 2019

Režim prác v školskej jedálni pre stravovanie detí v materskej škole a žiakov v základnej škole - modelový prípad.

Viac informácií

Zoznámte sa s novými FLEXI normami

977 | piatok, 8. novembra 2019

Rezort školstva zverejnil Materiálno - spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie v kontexte Flexi zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov (Flexi MSN).

Overovacím procesom FLEXI školského stravovania je poverená Prvá asociácia školského stravovania.

Viac informácií

Rezort školstva vypracoval moderné zásady Flexi stravovania v školských jedálňach

1060 | nedeľa, 20. októbra 2019

Znižovanie podielu živočíšnych zdrojov bielkovín a tukov i zvyšovanie podielu čerstvej zeleniny a ovocia od regionálnych dodávateľov.
To sú hlavné zásady zmien, ktoré v oblasti školského stravovania pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Viac informácií

Dovidenia rezne alebo Startup Modrej planéty

910 | štvrtok, 3. októbra 2019

Pri príležitosti Svetového dňa výživy si Vás dovoľujeme informovať, že Prvá Asociácia školského stravovania spúšťa projekt pre všetkých, ktorým na stravovaní detí a žiakov v školách záleží, s názvom Dovidenia rezne alebo Startup Modrej planéty.

FAO - Výživa ľudí a starostlivosť o planétu prostredníctvom udržateľnej zdravej výživy pre všetkých

Svetový deň potravín sa oslavuje 16. októbra 2019 a vyzýva na prijatie opatrení naprieč odvetviami, aby sa udržateľná zdravá strava stala dostupnou, a dostupnou pre všetkých. Svetového dňa potravín sa zúčastňuje až 150 krajín sveta, vďaka čomu je jedným z najslávnejších dní v kalendári OSN.

Viac informácií

Nová platová tabuľka od 1.1.2020

1683 | štvrtok, 19. septembra 2019

Vážení členovia I. AŠKOS,  prinášame Vám ako prví novú Platovú tabuľku, ktorá by mala platiť od 01.01.2020.

Viac informácií

Zmeny označovania pôvodu mäsa aj v jedálnych lístkoch školských jedální

1147 | streda, 18. septembra 2019

Stravovacie zariadenia budú musieť od 1. decembra 2019 uvádzať pôvod mäsa, z ktorého pripravili pokrm pre spotrebiteľa.

Vyplýva to z novely zákona o potravinách, ktorú vo štvrtok schválil parlament.

Viac informácií

Staňte sa PARTNEROM I. AŠKOS

994 | streda, 11. septembra 2019

Chcete získať trvalý prístup k informáciám z oblasti školského stravovania 
a využívať aj veľa ďalších výhod?

Staňte sa partnerom I. AŠKOS!

Viac informácií

Vysledovateľnosť potravín

747 | piatok, 6. septembra 2019

Vysledovateľnosť potravín je veľmi dôležitá.

Viete, čo všetko môže vysledovateľnosť potravín ovplyvniť a ako eliminuje zdravotné riziká vo vašej stravovacej prevádzke?

Viac informácií

Radíme Vám v aplikácii obedov zadarmo

962 | pondelok, 2. septembra 2019

Vážené členky, vážení členovia I.AŠKOS,

Stojíme na prahu nového školského roka,  školského roka ktorý bude pre školské stravovanie z dôvodu aplikácie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v praxi, tzv. obedov zadarmo,  pravdepodobne náročnejší ako tie predošlé.

 

Viac informácií

Dokumentácia AŠKOS - zmena ceny

1502 | pondelok, 2. septembra 2019

Výzva pre záujemcov o Aplikáciu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSV a R SR – „Dokumentácia a bónusové prílohy"

Viac informácií

Valné zhromaždenie - Vaša účasť je dôležitá

702 | piatok, 9. augusta 2019

Pozývame Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia Prvej Asociácie školského stravovania I. AŠKOS. Vaša účasť je  dôležitá z dôvodu schvaľovania základných dokumentov I. AŠKOS.

Viac informácií

Máme pre Vás aktualizovanú verziu Dokumentácie - vzor VZN

782 | štvrtok, 8. augusta 2019

Vážení členovia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súvislosti S Dokumentáciou I. AŠKOS a jej bónusovými prílohami vstúpilo do platnosti ustanovenie § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

Viac informácií

Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVV a Š SR na školský rok 2019-2020

831 | pondelok, 22. júla 2019

Viete ako upravujú školské stravovanie Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVV a Š SR na školský rok 2019-2020 ale najmä spoluprácu riaditeľa školy s vedúcou zariadenia školského stravovania ?

Viac informácií

AJ VARENIE VO VEĽKOM JE TVORIVOU PRÁCOU

893 | utorok, 2. júla 2019

Ku svojej práci pristupujem tak, že rovnako varím na svojom pracovisku ako aj pre svoju rodinu.

Na svoju prácu som hrdá, vážim si ju ako aj kolektív našej školskej jedálne.

Viac informácií

PRIPRAVTE SA NA SEPTEMBER!

800 | utorok, 2. júla 2019

Všetko čo potrebujete vedieť o aplikácii a o dotáciach nájdete prehľadne a na jednom mieste v 26 stranovej dokumentácii Prvej asociácie školského stravovania pripravenej pod názvom Aplikácia dotácií podľa zákona č. 544/2010 Z. Z. v školskom stravovaní pre riaditeľky & vedúce zariadení školského stravovania (odporúčaný postup).

Nájdete tam nielen odporúčanú postupnosť krokov (časové rozpätie príprav), ale aj právny základ, účel a rozsah poskytovania dotácií, podmienky poskytovania dotácií a termíny predkladania žiadostí, použitie dotácií, aplikácia dotácií v školskej jedálni podľa časovej osi a rôzne praktické prílohy.

Viac informácií

ZMENA V I.AŠKOS

755 | nedeľa, 30. júna 2019

Vážení členovia I. AŠKOS,dovoľujeme si Vás informovať, že Mgr. Oľga Koklesová, prezidentka Prvej asociácie školského stravovania na zasadnutí  Prezídia I. AŠKOS dňa 24. júna 2019 odstúpila zo svojej funkcie zo zdravotných dôvodov.  Výkon jej funkcie končí dňom 30. 06. 2019.

Viac informácií

BLAHOŽELANIE Z ČESKEJ REPUBLIKY

544 | streda, 12. júna 2019

PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA sa dnešným dňom môže právom hrdiť počtom členov 1000! Ďakujeme Vám všetkým a tešíme sa ako naša komunita rastie. A čo je najdôležitejšie, silnie aj jej hlas!!

Vedeli ste, že v Českej republike pracuje už viac rokov Asociace společného stravování, ktorá pomáha českým školským jedálniam a ich zamestnancom? Dnes sme od nich obdržali krásne blahoželanie:   

Viac informácií

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - INFORMÁCIE A PRAKTICKÉ RADY

699 | streda, 12. júna 2019

Je verejne obstarávanie komplikácií pri Vašej práci?

Získajte potrebné informácie a praktické rady, ktoré Vám s týmto pomôžu.

Viac informácií

POŽIADALI STE NÁS, SĽÚBILI SME, PLNÍME!

1651 | utorok, 21. mája 2019

Prinášame Vám 26 stranovú Dokumentáciu I.AŠKOS pod názvom Aplikácia dotácií podľa zákona č. 544/2010 Z. z. v školskom stravovaní pre riaditeľky & vedúce zariadení školského stravovania (odporúčaný postup). A ako bonus 10 dôležitých príloh s komentárom, ktoré môžete rovno použiť v praxi.

Viac informácií

DOTÁCIA NA PODPORU VÝCHOVY K STRAVOVACÍM NÁVYKOM DIEŤAŤA A DIÉTNE STRAVOVANIE

920 | pondelok, 20. mája 2019

Zoznámte sa s podmienkami a nárokmi poskytnutie dotácie pre deti, ktoré vyžadujú diétne stravovanie.

Viac informácií

DOTÁCIA NA PODPORU VÝCHOVY K STRAVOVACÍM NÁVYKOM DIEŤATA

746 | streda, 8. mája 2019

Tím expertov

Komu je možné dotáciu poskytovať?

Komu nie je možné dotáciu poskytovať?

Viac informácií

VÝSTUPNÁ SPRÁVA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA I. AŠKOS

671 | štvrtok, 2. mája 2019

Prinášame Vám Výstupnú správu zo zasadnutia Prezídia Prvej asociácie školského stravovania, ktoré sa konalo v sídle asociácie dňa 23.4.2019.

Viac informácií

ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV - OTVÁRAME DISKUSIU

771 | štvrtok, 2. mája 2019

Vážení členovia I.AŠKOS,
 
pripravujeme pre Vás II. etapu odborných seminárov Školské stravovanie dnes a zajtra II., ktoré sa uskutočnia v mesiacoch máj - jún 2019 vo všetkých krajských mestách v Slovenskej republike.

Jednou z nosných tém bude:
Viac informácií

ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK PRE ZARIADENIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA. AKO NA TO?

512 | pondelok, 29. apríla 2019

Plánujete vo Vašom zariadení nakúpiť nový konvektomat aj s príslušenstvom alebo iné vybavenie a neviete ako na to?

Prečítajte si príručku o zadávaní zákaziek pre zariadenia školského stravovania.

Viac informácií

VEĽKONOČNÉ PRIANIE 2019

666 | sobota, 20. apríla 2019

Dobrej šunky, mnoho vajec, k tomu ešte chleba krajec.

Do pohára vínečka, k tomu veľa zdravíčka.


Voda, šunka nech Vám chutí, vínko hlavu nepomúti.

Veď len raz má túto moc, prajeme Vám krásnu Veľkú noc.

 

Prezídium I.AŠKOS

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac informácií

INFORMÁCIA: KOMPLETNÁ DOKUMENTÁCIA K APLIKÁCII ZÁKONA 544/2010

592 | štvrtok, 18. apríla 2019

Pracovná skupina Prvej asociácie školského stravovania (I.AŠKOS) aktívne pracuje na kompletnej dokumentácii k aplikácii Zákona č. 544/2010. Na podnet svojich členov pripravuje materiál s informatívnym a odporúčacím charakterom, ktorý si dokážete jednoducho upraviť podľa vašich interných potrieb a v súlade s požiadavkami zriaďovateľa. Opäť Vás smerujeme ku komunikácii a zdôrazňujeme dôležitosť spolupráce školská jedáleň – škola – zriaďovateľ (žiadateľ dotácie).

 

Viac informácií prinesieme koncom apríla 2019 po Zasadnutí Prezídia Prvej asociácie školského stravovania.

Viac informácií

ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA ZŠ A ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA MŠ

897 | streda, 3. apríla 2019

Vzhľadom na prebiehajúce zápisy do I. ročníka základných škôl Vám prinášame z kompletnej dokumentácie tieto materiály: VZOR č. 1 Zápisný lístok stravníka ZŠ a VZOR č. 2 Zápisný lístok stravníka MŠ

Viac informácií

RIADNE PREVZATIE ŠKOLSKEJ JEDÁLNE JE VEĽMI DÔLEŽITÉ

454 | pondelok, 1. apríla 2019

Plánujete vo Vašom zariadení  preberanie a odovzdávanie školskej jedálne a neviete aký postup zvoliť?

Prečítajte si príručku o preberaní a odovzdávaní zariadenia.

Viac informácií

Aký pult na šaláty do školskej jedálne kúpiť? Ako normovať viac druhov šalátov?

651 | piatok, 15. marca 2019

Chcete deťom pripraviť čerstvý šalát, ale neviete, aký pult je pre šaláty vhodný alebo ako normovať viacerých druhov šalátov?

Prečítajte si praktické rady experta.

Viac informácií

Ako zaistiť bezpečnosť pokrmov?

536 | pondelok, 25. februára 2019

Povinnosťou každého prevádzkovateľa stravovacích služieb je zaistiť bezpečnosť ponúkaných pokrmov. Túto povinnosť je možné splniť vďaka dodržiavaniu zásad správnej hygienickej praxe a systému HACCP.

Viac informácií

AKO ZATRAKTÍVNIŤ JEDÁLNY LÍSTOK

521 | utorok, 12. februára 2019

Tím expertov

Aby deti mali záujem o školské stravovanie, ktoré spĺňa prísne výživové normy, je potrebné pripravovať také jedálničky, ktoré budú pre deti atraktívne. V aplikácii Timexpertov.sk sa dozviete, aké sú spôsoby zvýšenia obľúbenosti školskej stravy u detí vzhľadom k aktuálnym trendom a možnostiam školskej jedálne.

Viac informácií

ODBORNÁ DISKUSIA K OBEDOM ZADARMO NAŽIVO

516 | utorok, 29. januára 2019

Po úspechu v Banskej Štiavnici prináša Prvá asociácia školského stravovania (AŠKOS) odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra do každého krajského mesta.

Viac informácií

PRVÁ APLIKÁCIA, V KTOREJ SA MÔŽETE OPÝTAŤ NA ČOKOĽVEK

779 | štvrtok, 10. januára 2019

Konečne aplikácia, ktorá Vám vždy poskytne aktuálne a dôležité informácie týkajúce sa problematiky školského stravovania.

Viac informácií

ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE DNES A ZAJTRA

611 | utorok, 4. decembra 2018

Pozývame Vás na Konferenciu s odbornou diskusiou za účasti príslušných ministerstiev a inštitúcií na tému Školské stravovanie dnes a zajtra (Obedy zadarmo v praxi).

 

Viac informácií

OBEDY ZADARMO - POSLANCI PREDLOŽILI NÁVRH ZÁKONA

669 | štvrtok, 4. októbra 2018

Poslanci NR SR Ľ. Blaha, E. Tomáš, R. Fico, R. Kaliňák, L. Kamenický a Ľ. Vážny doručili 28.9.2018 do Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších.

 

Viac informácií

ZORIENTUJTE SA V ZÁKONOCH - ZÁKLADNÝ ZOZNAM NAJHLAVNEJŠÍCH ZÁKONOV A NARIADENÍ

493 | štvrtok, 20. septembra 2018

Prinášame Vám prehľad najhlavnejších zákonov a nariadení pre školské stravovanie. Pripravujeme ešte rad ďalších potravinových. Postupne ich nájdete na stránke I.AŠKOS aj v sekcii NA STIAHNUTIE.

Viac informácií

AKTUALITY: ÚRAD VLÁDY SR REAGOVAL NA NAŠE PRIPOMIENKY

515 | štvrtok, 20. septembra 2018

Dočkali sme sa reakcie na naše 2 oficiálne zásadné pripomienky v medzirezortnom pripomienkovom konaní k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky.

Viac informácií

Z PRAXE: ZARADENIE ZAMESTNANCOV ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ DO PLATOVÝCH TRIED

466 | utorok, 11. septembra 2018

Aktuálne sa trápite s nedostatkom pracovných síl. Zosumarizovali sme pre vás možnosti ako sa dá v súčasnosti riešiť zaraďovanie zamestnancov školských jedální do platových tried.

Viac informácií

ÚPLNÉ STANOVISKO AŠKOS K NARIADENIU VLÁDY SR Č. 341/2004 Z. Z.

589 | pondelok, 3. septembra 2018

Podali sme oficiálne zásadnú pripomienku v medzirezortnom pripomienkovom konaní k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky ...

Viac informácií

ODPORÚČANÉ VÝŽIVOVÉ DÁVKY PRE OBYVATEĽSTVO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (9. revízia)

705 | pondelok, 23. apríla 2018

Školské stravovanie je postavené na vedeckých základoch. Vychádza z Odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo v Slovenskej republike, ktoré aktualizuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Viac informácií

ZMENA SYSTÉMU ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

550 | pondelok, 23. apríla 2018

Preštudujte si aj vy Návrh vlády SR!

Zastávame názor, že nie je vyhovujúci.
 

Viac informácií

KONTROLNÁ ČINNOSŤ V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA II

448 | streda, 18. apríla 2018

Detailné a komplexné informácie o druhoch kontrol a predmetoch kontroly.

Viac informácií

KONTROLNÁ ČINNOSŤ V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

324 | streda, 18. apríla 2018

Zažili ste už kontrolu? Viete všetko o kontrolách?

Kto môže vykonávať kontrolnú činnosť v zariadeniach školského stravovania a aké má kompetencie?
 

Viac informácií

Obstarávanie potravín podľa novej legislatívy

620 | piatok, 16. marca 2018

Vyhodnocujeme kvalitu, nie cenu

Viac informácií

verejné správy

Pomoc pri dotáciách na zlepšenie vybavenia školskej jedálne

715 | štvrtok, 18. februára 2021

Ak ste ešte neodoslali žiadosť o dotácie, radi Vám s tým pomôžeme do 28. februára.

Školským jedálňam následne držíme palce, a tým, čo dotácie získajú radi pomôžeme s výberom najvhodnejšieho gastro zariadenia a rýchlo vypracujeme aj potrebnú cenovú ponuku.

Viac informácií

Do nového roka 2021 spoločne s 1.AŠKOS

637 | pondelok, 4. januára 2021

Vážené členky a členovia 1.AŠKOS,

takto pred rokom nikto z náš netušil, aký nepredstaviteľný rok máme pred sebou. Teraz už vieme, že hlavne „vďaka“ Corone bol veľmi zvláštny a mimoriadne náročný, a na socializáciu a ľudské kontakty či objatia veľmi chudobný, a preto aj veľmi ťažký.

Viac informácií

Vianoce sú za dverami...

533 | piatok, 18. decembra 2020

Milé členky a členovia 1.AŠKOS

 

  Vieme, že tento rok bol mimoriadne náročný pre nás všetkých. Teraz ale máme pred dverami tie najkrajšie sviatky v roku, a preto nám dovoľte zaželať Vám príjemné a pokojne prežité Vianoce v kruhu Vašej rodiny a blízkych.

Prajeme Vám všetko dobré v Novom roku a veríme, že bude lepší a úspešnejší ako bol tento a že všetci doň vkročíme tou správnou nohou.

Ďakujeme Vám za priazeň a spoluprácu v tomto roku a veríme, že aj naďalej zostanete súčasťou našej Asociácie, pretože aj keď nikto nevie, čo nám prichádzajúci rok 2021 prinesie, spoločne to určite zvládneme. :) 

          

Viac informácií

Pozvánka na vzdelávací program - AKTUALIZOVANÉ!

1458 | streda, 25. novembra 2020

                      POZÝVAME exkluzívne členov 1.AŠKOS na:

ZÁŽITKOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM NAŽIVO V ROZSAHU 40min

            EFEKTÍVNE FUNGOVANIE PROFESIONÁLNEJ KUCHYNE

Viac informácií

Starostlivosť o gastro zariadenia - VIDEÁ

669 | pondelok, 16. novembra 2020

Je veľmi dôležité, aby ste sa v profesionálnej kuchyni správne starali o kuchynské spotrebiče - gastro zariadenia.

Máme pre Vás video pomôcky o dennej starostlivosti varných technológií.

Viac informácií

Pozývame Vás na Webinár 1.AŠKOS

1645 | utorok, 27. októbra 2020

s názvom Realizácia Školského programu Ovocie, zelenina a mlieko do škôl v praxi"

znenie § 6, ods.8, NV č.195/2020 Z.z.

"Škola môže školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu zmluvným žiakom v rámci školského programu distribuovať spolu s jedlami poskytovanými v zariadení školského stravovania. Takto distribuované školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina sa zmluvným žiakom neposkytujú v rámci školského stravovania."

Viac informácií

Máte otázky k realizácii školského programu?

1274 | štvrtok, 15. októbra 2020

Napíšte nám ich a my Vám zabezpečíme fundované odpovede.

 

Pripravujeme pre Vás webinár, kde sa dozviete, ako správne realizovať programy Ovocie a mlieko do škôl.

Čo sa smie a čo nie? Ako to správne zariadiť v praxi? Kto to zaplatí?

Viac informácií

Inovatívne dávkovače vyrábané na Slovensku prežijú i náročné podmienky, pozrite si reportáž TA3.

757 | streda, 7. októbra 2020

DEZINFLEX bezdotykové dávkovače dezinfekcie na ruky sú úspešným a najmä spoľahlivým riešením pre všetky miesta, kde je potrebné použiť dezinfekciu.

Ako nový slovenský výrobok zaujali reláciu "Svet technológií", ktorá sa odvysielala v televízii TA3.

V relácií ste sa okrem spôsobu výroby mohli dozvedieť, v čom spočíva ich mimoriadna odolnosť voči častému používaniu a ako funguje riadiaca jednotka vyvinutá na časté dávkovanie.

VIDEO REPORTÁŽ TA3 tu: https://gastrohaal.sk/udalosti/2020-09-29/inovativne-davkovace-dezinfekcie

Viac informácií

Valné zhromaždenie sa blíži

513 | nedeľa, 16. augusta 2020

Vážené členky a členovia I. AŠKOS veríme že Vám neuniklo, že pre Vás pripravujeme výnimočné podujatie. Odborný seminár a Valné zhromaždenie I.AŠKOS sa uskutoční dňa 20.08.2020 v zasadačke Mestského úradu, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 v Žiline. Vaša účasť je veľmi dôležitá, a preto predlžujeme termín registrácie do 18.8.2020. Zároveň dávame do pozornosti, že stále máte možnosť predkladať (zaslať mailom alebo predložiť priamo na VZ) návrhy kandidátov na pozíciu odborného zástupcu žilinského, banskobystrického, nitrianskeho, trenčianskeho a košického kraja.

 

Viac informácií

ČO TREBA VEDIEŤ O SERVISNEJ ÚDRŽBE VARNÝCH TECHNOLÓGIÍ?

645 | pondelok, 10. augusta 2020

Slovenský výrobca radí...

Blíži sa začiatok školského roka a školské jedálne potrebujú mať kuchynské spotrebiče vo výbornom stave. Tým, že sa spotrebiče dlhšie nepoužívali (prázdniny, COVID-19), je potrebné skontrolovať ich stav. Aké úkony vykonávajú servisní technici, a ako to vplýva na bezpečnosť pri práci, na životnosť spotrebičov, na úsporu energií či na samotnú kvalitu pripravovaných pokrmov?

Viac informácií

Radi sa poučíte z príbehov ostatných?

1036 | utorok, 28. júla 2020

Radi si čítate, čo Vaše kolegyne a kolegovia zažívajú a poučíte sa z ich príbehov? Potom je pre Vás ako vyšitá webová stránka plná takýchto príbehov.

Stránka nesie názov TÍM EXPERTOV, kde nájdete nespočetné množstvo otázok a príbehov zo školských jedální a ďalších stravovacích prevádzok.

Všetky tieto otázky a príbehy sú posudzované a rozuzlené expertmi na školské stravovanie, ktorí radia, čo v akej situácii robiť a svoje tvrdenia navyše podkladajú platnou legislatívou, ak taká existuje.

Aby ste získali do takejto webovej stránky prístup, je nutné sa zaregistrovať a prístup si objednať. Zvýhodnená cena pre členov I. AŠKOS je 29 €/rok.

Príbehmi a zodpovedanými otázkami to len začína.

Vyskúšajte... www.timexpertov.sk

Viac informácií

Prvé rokovanie I. AŠKOS s Branislavom Gröhlingom ministrom školstva Slovenskej republiky

1395 | streda, 15. júla 2020

Dňa 14.07.2020 sa uskutočnilo rokovanie I. AŠKOS s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom za prítomnosti prizvaných hostí z výboru pre vzdelávanie, vedu a šport NR SR.

Témou rokovania boli iniciatívne návrhy I. AŠKOS v oblasti podpory a rozvoja školského stravovania a partnerská spolupráca v presadzovaní strategických cieľov pre skvalitnenie výživy detí a žiakov v školách.

Viac informácií

Ako si správne vybrať umývačku riadu?

780 | utorok, 23. júna 2020

Poradíme Vám s výberom.

Ak hľadáte umývačku riadu do Vašej školskej jedálne, prečítajte si v nasledujúcom článku rady & tipy, ako si vybrať tú správnu. Okrem iného sa dozviete, ako vyťažiť z umývačky riadu maximum, t.j. mať dokonale čistý riad a popritom ušetriť za energie.

Viac informácií

I.AŠKOS vždy aktuálne

1935 | pondelok, 8. júna 2020

Ako sa hovorí: „Opakovanie je matka múdrosti“, a preto milé kolegyne a kolegovia radi by sme upriamili Vašu pozornosť na skôr zverejnené, ale stále aktuálne články na našej stránke.

Viac informácií

KRÍZOVÝ PLÁN - ÁNO? NIE ?

1909 | štvrtok, 28. mája 2020

Vážené členky a členovia I.AŠKOS,

z dôvodu rozdielnych názorov na nutnosť vypracovania krízového plánu ako súčasti dodatku k už schválenému prevádzkovému poriadku zariadenia školského stravovania I.AŠKOS oslovila Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s požiadavkou stanoviska k predmetnej nejasnosti. Uvedené stanovisko ÚVZ SR Vám dnes prinášame v ktorom sa uvádza, že povinnosť pre prevádzkovateľa školského stravovacieho zariadenia vypracovať krízový plán zostáva zachovaná.

 

 

Viac informácií

POTREBUJETE NA VAŠEJ PREVÁDZKE ZABEZPEČIŤ DEZINFEKCIU RÚK?

926 | utorok, 26. mája 2020

HĽADÁTE DLHODOBÉ, SPOĽAHLIVÉ A BEZPEČNÉ RIEŠENIE?

Novým slovenským pomocníkom sú DEZINFLEX Bezdotykové dávkovače dezinfekcie na ruky!

Hygienické nariadenia a samotné návyky na potrebu dezinfekcie rúk sa stávajú nutnou súčasťou našich každodenných činností.

Hľadali sme pre vás dlhodobé, úsporné a kvalitné riešenie pre účinnú dezinfekciu rúk.

Viac informácií

Webinár

1993 | piatok, 22. mája 2020

Škody na potravinách a stravovanie v čase mimoriadnej situácie „CORONA“                                                                                                                                                                                                                                                                         

Vážené členky a členovia I. AŠKOS, ak sledujete našu stránku pozorne, určite ste už postrehli, že pre Vás pripravujeme novinku v podobe webinára. Prostredníctvom webinára Vám ponúkame výklad dokumentu Škody na potravinách a stravovanie v čase mimoriadnej situácie „CORONA“ odborníkmi I.AŠKOS s doplnením ďalších potrebných materiálov ako sú Dodatok k prevádzkovému poriadku a Krízový plán, a ďalších aktuálnych informácií. Tento webinár bude poskytnutý pre členov I.AŠKOS zdarma a pre nečlenov spoplatnený sumou 10 € s DPH. (nečlen I.AŠKOS môže objednať tu)

Za pomoci webinára dostanete odpovede na otázky, ktoré Vás zaujímajú. Ako Vám to zabezpečíme? Predsa jednoducho! V sekcii diskusia (klik) je pre Vás vytvorený priestor, kde môžete už teraz klásť otázky. Na tieto otázky, ale aj mnohé iné dostanete odpoveď dňa 27.5.2020 o 10:00 hod., kedy bude tento webinár prebiehať.

Tešíme sa na online stretnutie s Vami  :)

I.AŠKOS

Viac informácií

Škody na potravinách a stravovanie v čase mimoriadnej situácie „CORONA“

3349 | streda, 20. mája 2020

(odporúčania a VZORY pre školské jedálne) 

Vážené členky a členovia I.AŠKOS, mimoriadna situácia súvisiaca s koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID – 19 prináša nepredvídané situácie s ktorými sa musíme vysporiadať. Tím odborníkov I. AŠKOS na základe poznatkov aplikačnej praxe a dokumentov ÚVZ SR, MŠVVaŠ SR a MPSVaR SR vypracoval dokument s názvom Škody na potravinách a stravovanie v čase mimoriadnej situácie „CORONA“.                                                                                                                                                                                                                                                    

Viac informácií

NARIADENIE VLÁDY č. 103 Slovenskej republiky z 28. apríla 2020

2409 | pondelok, 4. mája 2020

Dňa 30.4. bolo v zbierke zákonov zverejnené

NARIADENIE VLÁDY č. 103 Slovenskej republiky z 28. apríla 2020

o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 ktoré sa týka sa dotácií na stravovanie (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/103/20200430).

 

Toto nariadenie vlády ustanovuje na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) a na ďalšie obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení krízovej situácie niektoré opatrenia v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 

Bližšie informácie, ktoré sa týkajú školského stravovania konkrétne a spôsob aplikácie týchto opatrení Vám prinesieme v nasledujúcich dňoch.

Viac informácií

Neviem sa prihlásiť...

1208 | utorok, 14. apríla 2020

Vážené členky a členovia I.AŠKOS,

mnohí z Vás máte problém s prihlásením a tento problém dlhý čas neriešite. Medzitým prichádzate o cenné rady a informácie, na ktoré máte ako členky a členovia I. AŠKOS nárok. Prinášame Vám postupy a rady ako problémy s prihlásením zvládnuť a vyriešiť.

Viac informácií

Veľkonočný pozdrav

924 | štvrtok, 9. apríla 2020

Vážené kolegyne, kolegovia,
blížia sa Veľkonočné sviatky a my Vám prajeme pohodu a vzájomnú lásku. Zároveň Vás však chceme ubezpečiť, že aj v tomto období evidujeme Vaše požiadavky, problémy a prekážky s ktorými sa stretávate v posledných dňoch a týždňoch pri výkone svojej práce v zariadeniach školského stravovania. V tomto duchu rokujeme a oslovujeme kompetentných a príslušné inštitúcie k riešeniu jednotlivých problémov. Jedným z nich je napr. likvidácia škôd na potravinových zásobách spôsobených uzatvorením stravovacích prevádzok v školách z dôvodu epidémie. I.AŠKOS venuje týmto aktuálnym témam plnú pozornosť a o výsledku, alebo prípadných nových možnostiach riešenia Vás budeme na našej stránke bezodkladne informovať.

Odporúčame Vám preto oddýchnuť si počas týchto sviatkov od každodenných starostí a prežiť túto Veľkú noc aj napriek mimoriadnym podmienkam spokojne a hodnotne, hlavne vo vzťahu k svojim najbližším.
Želáme Vám prežitie krásnych a pokojných chvíľ v rodinnom kruhu.

S úctou

 

Viac informácií

Odklad termínu Valného zhromaždenia I.AŠKOS

462 | pondelok, 9. marca 2020

Vážené členky a členovia I.AŠKOS,

Na základe odporúčaní MZ SR a Ústredného krízového štábu ÚVZ SR o potrebe zvážiť účasť na hromadných podujatiach v súvislosti s koronavírusom COVID-19 Vám oznamujeme, že termín Valného zhromaždenia Prvej asociácie školského stravovania, ktoré bolo naplánované na 11.3.2020 v Žiline sa odkladá.

Náhradný termín Valného zhromaždenia Vám včas oznámime.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme pevné zdravie.

Viac informácií

Už nás sledujete?

1283 | streda, 29. januára 2020

Vážení priatelia Prvej asociácie školského stravovania,

všimli ste si, že už nejaký čas sme aktívni aj na sociálnych sieťach?

Naše informácie a články Vám chceme ponúknuť aj takýmito cestami.

Viac informácií

Aj v roku 2020 sa máte s I. AŠKOS na čo tešiť

1133 | nedeľa, 5. januára 2020

Už koncom minulého roka Prezídium Asociácie na svojom zasadnutí pripravilo plán činnosti a aktivít I. AŠKOS na rok 2020, kde sme sa snažili zakomponovať mnoho kvalitných aktivít a činností.

Viac informácií

Aké meradlá potrebuje mať školská jedáleň

1543 | piatok, 20. decembra 2019

Metrologický poriadok

- aplikácia zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii

Meranie, overenie, justovanie, kalibrácia a ešte veľa ďalších výrazov Vám vedúcim školských jedální pridáva vrásky na čele. Z toho dôvodu sme sa rozhodli poskytnúť kompletný dokument, ktorý všetky tieto problémy vyrieši. Je ním Metrologický poriadok, ako odporúčací VZOR pre školské jedálne.

Viac informácií

Smernica pre verejné obstarávanie potravín v zariadeniach školského stravovania 2019

1410 | pondelok, 18. novembra 2019

Vážené členky a členovia I.AŠKOS, na mimoriadnom Valnom zhromaždení I. AŠKOS sme Vám prisľúbili spracovanie a bezplatné poskytnutie odporúčaného vzoru Smernice VO potravinových komodít pre zariadenia školského stravovania.

Viac informácií

Staňte sa PARTNEROM I. AŠKOS

994 | streda, 11. septembra 2019

Chcete získať trvalý prístup k informáciám z oblasti školského stravovania 
a využívať aj veľa ďalších výhod?

Staňte sa partnerom I. AŠKOS!

Viac informácií

Dokumentácia AŠKOS - zmena ceny

1502 | pondelok, 2. septembra 2019

Výzva pre záujemcov o Aplikáciu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSV a R SR – „Dokumentácia a bónusové prílohy"

Viac informácií

Partneri

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Nie ste u nás prihlásený/á?

Zaregistrujte sa

  • prístup do neverejnej časti webu
  • možnosť sťahovania dokumentov
  • možnosť prispievať do diskusií k odborným článkom
  • zľavy pre členov na rôzne akcie a vybrané produkty
Registrácia >