Stanovy občianskeho združenia

Článok 1 Základné ustanovenie

1.Prvá asociácia školského stravovania I. AŠKOS „ďalej len Asociácia“ je dobrovoľným občianskym združením fyzických a právnických osôb podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

2.Názov občianskeho združenia je: Prvá asociácia školského stravovania „I. AŠKOS“.

3.Sídlo Asociácie je: Jarková 14, 080 01 Prešov

Článok 2

Ciele a poslanie Asociácie

1. Cieľom Asociácie je:

a) združovať a organizovať osoby pôsobiace v oblasti školského stravovania v SR a ich priaznivcov a partnerov,
b) zjednocovať, presadzovať, obhajovať a ochraňovať názory a záujmy členov Asociácie,

c) starostlivosť o rozvoj a kvalitu školského stravovania,

d)  presadzovať a ochraňovať záujmy zariadení školského stravovania,

e)  spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri tvorbe právnych

predpisov a koncepčných materiálov týkajúcich sa školského stravovania,
f) pripomienkovanie legislatívnych noriem týkajúcich sa školského stravovania,
g) sprostredkovanie odborných informácií o podujatiach organizovaných v rámci štátov EÚ,
h) spolupráca a výmena skúseností v rámci školského stravovania so štátmi EÚ,
i) organizovanie informačných seminárov, odborných konferencií o aktuálnych témach v školskom stravovaní.

Článok 3 Členstvo

1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom asociácie môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s poslaním a stanovami Asociácie.
2. Členstvo v Asociácii vzniká na základe žiadosti o registráciu, následnej registrácii a po úhrade ročného členského príspevku. Členom Asociácie je zaregistrovaná osoba, bez ohľadu na zdroj úhrady členského príspevku.

3. Člen Asociácie má právo:

a)  podieľať sa na činnosti Asociácie;

b)  voliť a byť volený do orgánov Asociácie;

c)  navrhovať kandidátov do orgánov Asociácie;

d)  obracať sa na orgány Asociácie s návrhmi, námetmi a sťažnosťami;

e)  byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov Asociácie.

4. Člen Asociácie má povinnosť:

a)  dodržiavať stanovy Asociácie;

b)  pomáhať pri plnení cieľov Asociácie a aktívne sa podieľať na jej činnosti, a

podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom Asociácie;
c) platiť členské príspevky;
d) ochraňovať a zveľaďovať majetok Asociácie.

5. Členstvo v Asociácii zaniká:

a) vystúpením z Asociácie – členstvo zaniká dňom písomného doručenia oznámenia člena o vystúpení z Asociácie;
b) rozhodnutím najvyššieho orgánu Asociácie o vylúčení člena z dôvodu opätovného neplnenia členských povinností (neuhradenie členského príspevku), alebo porušenia stanov Asociácie;

c) úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby; d) zánikom Asociácie.

Článok 4 Orgány Asociácie

1. Orgánmi Asociácie sú:

a)  najvyšší orgán – Valné zhromaždenie

b)  výkonný orgán – Prezídium

c)  štatutárny orgán – Prezident

d)  kontrolný orgán – Revízor

2. Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci

2.1 Valné zhromaždenie

a)  tvoria ho všetci členovia Asociácie,

b)  schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,

c)  schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,

d)  schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

e)  volí a odvoláva členov všetkých orgánov Asociácie vrátane štatutárnehoorgánu a Revízora,
f) rozhoduje o zániku Asociácie zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
g) zasadá najmenej 1-krát ročne; zasadnutie zvoláva štatutárny orgán – Prezident,
h) je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov; ak v čase určenom na zasadnutie nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, predsedajúci vyhlási polhodinovú prestávku. Ak ani po tomto čase nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, Valné zhromaždenie je spôsobilé rokovať a uznášať sa pri aktuálnom počte jeho prítomných členov.
i) rozhoduje a prijíma uznesenia hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov na Valnom zhromaždení,

j) volí zapisovateľa a overovateľa zápisu na svojom zasadnutí, ktoré vedie Prezident alebo ním poverený Viceprezident, člen prezídia
k) zápis zo zasadnutia Valného zhromaždenia podpisuje Prezident, alebo ním poverený Viceprezident člen prezídia, zapisovateľ a overovateľ zápisu. Súčasťou zápisu je aj prezenčná listina prítomných členov Valného zhromaždenia - členov Asociácie. Zápis ako aj všetky materiály sa archivujú počas celého trvania Asociácie,

l) mimoriadne Valné zhromaždenie členov môže zvolať štatutárny orgán – Prezident Asociácie,
m) povinnosť zvolať Valné zhromaždenie má štatutárny orgán – Prezident Asociácie ak ho o to písomne požiada minimálne 30% všetkých členov Valného zhromaždenia. V takomto prípade sa Valné zhromaždenie zíde do dvoch týždňov od doručenia žiadosti,

n) v mimoriadnom prípade je možné hlasovanie realizovať aj per rollam.

2.2 Prezídium

a)  za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu,

b)  organizuje a riadi činnosť Asociácie v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,
c) pozostáva z: prezidenta, viceprezidenta, odborného garanta, tajomníka, zástupcov krajov a v prípade potreby zástupcu pre technickú podporu,

d)  funkčné obdobie Prezídia je 5 rokov,

e)  obsahovo pripravuje rokovania najvyššieho orgánu – Valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály a dokumenty na tieto rokovania,
f) vypracováva vnútorné predpisy a smernice, ktoré schvaľuje hlasovaním nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Prezídia,
g) prijíma uznesenia na zasadnutiach Prezídia hlasovaním nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Prezídia,

h)  schvaľuje prijatie nových členov Asociácie,

i)  organizuje odborné semináre a školenia pre členov Asociácie, jej priaznivcov a partnerov,
j) rozhoduje o spolupráci s inými združeniami a partnerskej spolupráci s ďalšími subjektmi,
k) rozhoduje o použití zisku z podnikateľskej činnosti, použití získaných finančných darov a výške odmien členom orgánov Asociácie, vrátane štatutárneho orgánu a revízora. Prezídium predkladá Valnému zhromaždeniu ročnú účtovnú uzávierku,
l) poveruje asistentku Prezidenta vedením zoznamu členskej základne a všetkých kontaktov v písomnej a v elektronickej podobe, ktorá zároveň spravuje evidenciu úhrad členských príspevkov,
m) v mimoriadnom prípade je možné hlasovanie realizovať aj per rollam.

2.3 Prezident (výkonný)
a) zabezpečuje a riadi činnosť Asociácie medzi jednotlivými stretnutiami najvyššieho orgánu – Valného zhromaždenia, ktorému zodpovedá za svoju činnosť,

b)  funkčné obdobie Prezidenta je 5 rokov,

c)  zabezpečuje komunikáciu Asociácie s predstaviteľmi štátnej správy a samosprávy za prítomnosti odborného garanta Asociácie,

d) koná v mene Asociácie tak, že k svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov Asociácie a vlastnoručný podpis,

e)  predkladá Valnému zhromaždeniu výročnú správu o činnosti Asociácie,

f)  funkcia prezidenta sa vykonáva v pracovnom pomere.

2.4 Čestný prezident
a) čestnú funkciu udeľuje Valné zhromaždenie za mimoriadne zásluhy v oblasti školského stravovania a pri budovaní Asociácie,
b) má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov Asociácie s právom poradného hlasu.

2.5 Revízor
a) je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu,

b)  funkčné obdobie Revízora je 5 rokov,

c)  do kompetencie Revízora patrí kontrola základných dokumentov, stanov a

vnútorných predpisov, zásad hospodárenia a hospodárenia Asociácie, agendy a plnení uznesení Valného zhromaždenia a Prezídia Asociácie,
d) upozorňuje orgány Asociácie na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, ktoré predkladá Prezídiu v písomnej podobe,

e)  je oprávnený vykonávať kontroly podľa potreby, najmenej jeden krát ročne,

f)  Revízor nesmie byť členom iných orgánov Asociácie.

3. Vymedzenie kompetencií členov Prezídia:

a) Odborný garant Asociácie, dlhoročný expert v oblasti školského stravovania je volený Valným zhromaždením. Zodpovedá za správnosť obsahovej stránky všetkých dokumentov Asociácie, ktoré sú predkladané na schvaľovací proces. Funkcia odborného garanta vzniká na základe dohody o pracovnej činnosti. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu a Prezídiu.

b) Viceprezident Asociácie je volený členmi Prezídia spomedzi členov Prezídia; pri rovnosti hlasov, rozhodne hlas Prezidenta. Viceprezident zastupuje Prezidenta v prípade neprítomnosti (dlhodobá práceneschopnosť, poverenie, a iné) v plnom rozsahu. Za svoju činnosť zodpovedá Prezídiu.

c) Tajomník Asociácie je volený Prezídiom z radov členov Prezídia. Vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí Prezídia a administratívnu agendu Asociácie. Za svoju činnosť zodpovedá Prezídiu.
d) Odborný zástupca kraja Asociácie je volený Valným zhromaždením. Reprezentuje konkrétny kraj za ktorý predkladá podnety a návrhy členov Asociácie, a zároveň sa stará o členskú základňu predmetného kraja. Prezídium asociácie Spolupracuje pri organizovaní odborných seminárov Asociácie. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu a Prezídiu.

Článok 5 Správna rada

1. Prezídium môže rozhodnúť o vytvorení Správnej rady ako poradného orgánu Asociácie, v ktorom budú členmi odborní radcovia a podporovatelia pre jednotlivé činnosti Asociácie.

2.Členov Správnej rady menuje Prezídium na obdobie 5 rokov.

3. Správna rada je oprávnená vyjadrovať sa k činnosti Asociácie, Prezídia, k jeho smerovaniu a stratégii. Členovia Správnej rady spolupracujú na spracovaní základných dokumentov a materiálov Asociácie a pripomienkujú ich. Za týmto účelom sú členovia Správnej rady oprávnení zúčastňovať sa zasadnutí orgánov Asociácie a predkladať správy. Výkon činnosti členov Správnej rady je rovnocenný a rozhoduje väčšinový hlas členov Správnej rady.

Článok 6 Sekretariát Asociácie

Asociácia si pre svoju činnosť zriaďuje výkonný Sekretariát, ktorého

súčasťou sú: - asistentka
- ekonóm

Činnosť sekretariátu riadi Prezident. Sídlo Sekretariátu je spravidla vsídle Asociácie. Jeho činnosť je financovaná z finančných zdrojov Asociácie, prípadne z iných podporných zmluvných vzťahov Asociácie.

Článok 7 Hospodárenie Asociácie

1. Prostriedky na svoju činnosť asociácie získava:

a)  z členských príspevkov,

b)  z účelových grantov,

c)  z úrokov z peňažných vkladov,

d)  z darov,

e)  z vlastnej nakladateľskej činnosti,

f)  z vydavateľskej činnosti,

g)  z organizovania odborných seminárov a iných spoločenských podujatí v

súlade s poslaním Asociácie.

2. Hospodárenie Asociácie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade so stanovami Asociácie.
3. Všetky finančné prostriedky Asociácie sú vedené na jednom účte v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
4. Vedenie pokladne a účtovníctva Asociácie zabezpečuje ekonóm na základe zmluvy o poskytnutí služieb.
5. Prostriedky Asociácie možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti a dosiahnutie cieľa Asociácie. Za týmto účelom Prezídium Asociácie zostavuje návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie. 6. Finančné limity výdavkov a oprávnenia:
a) do 1000 eur (jedentisíc eur) hotovostná alebo bezhotovostná platba – schvaľuje Prezident,
b) b) do 3000 eur (tritisíc eur) hotovostná alebo bezhotovostná platba – schvaľuje Prezident a Viceprezident,
c) nad 3000 eur (tritisíc eur)bezhotovostná platba – schvaľuje Prezídium.

Článok 8 Zrušenie a zánik Asociácie

1. Asociácia sa zrušuje:
a) na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia o jej dobrovoľnom rozpustení, pričom Valné zhromaždenie menuje likvidátora a takisto rozhoduje o naložení s likvidačným zostatkom. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – § 75 Obchodného zákonníka,
b) na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia o zlúčení Asociácie s iným občianskym združením,
c) rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

2. Zánik Asociácie sa oznamuje Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ukončenia likvidácie.

3. Asociácia zaniká dňom výmazu z registrácie.

Článok 9 Záverečné ustanovenie

V záujme podpory rozvoja školského stravovania na Slovensku bude Asociácia spolupracovať so všetkými ústrednými orgánmi štátnej správy, so samosprávou ako aj inými občianskymi združeniami a subjektmi v Slovenskej republike.

 

V Prešove dňa 23.8.2019